• Zamenjaj jezik
  Zamenjaj državo

  Prenosi

  Dostop do vseh datotek, od gonilnikov do priročnikov, ki jih morda potrebujete za svojo Kyocero.
  ikona

  ECOSYS M3655idn

  • Gonilniki
  • Dokumenti
  • Programska oprema

  Zaznali smo vaš operacijski sistem: Tukaj vnesite informacije o sistemu

  Izberite operacijski sistem:

  Izberite jezik:

  Trenutno ni dodatnih dokumentov, povezanih s to kategorijo.
  Trenutno ni dodatnih dokumentov, povezanih s to kategorijo.
  Trenutno ni dodatnih dokumentov, povezanih s to kategorijo.

  Za prenos te datoteke morate najprej sprejeti pogoje in določila

  Preden kliknete na gumb Potrdi in nadaljuj za začetek prenosa programske opreme (v nadaljevanju: programska oprema) ali dokumentacije (v nadaljevanju: dokumentacija), pozorno preberite pogoje te licenčne pogodbe (v nadaljevanju: pogodba). S klikom na gumb Potrdi in nadaljuj soglašate, da bodo za vas veljali pogoji te pogodbe in da boste postali prejemnik licence. Če se ne strinjate z vsemi pogoji te pogodbe, kliknite na gumb Prekliči in ne prenašajte ali uporabljajte programske opreme in/ali dokumentacije.

  Ko sprejmete pogoje te licenčne pogodbe, vam (prejemniku licence, kar lahko pomeni bodisi posameznika bodisi eno samo pravno osebo) bo Kyocera Document Solutions Europe BV (v nadaljevanju: dajalec licence) nemudoma podelil omejeno, neizključno in neprenosljivo licenco za uporabo programske opreme in/ali dokumentacije pod pogoji te pogodbe.

  PROGRAMSKA OPREMA

  1. Uporaba programske opreme
  1.1 Dajalec licence podeli prejemniku licence v uporabo eno kopijo programske opreme na enem ali več računalnikih, povezanih z originalnim tiskalnikom, fotokopirnim strojem ali večfunkcijsko napravo KYOCERA. Uporaba pomeni katerokoli stalno ali začasno uporabo programske opreme in vključuje hrambo, nalaganje, namestitev, izvajanje ali prikazovanje programske opreme ali obdelavo katerihkoli podatkov, ki jih ta vsebuje. Programske opreme ni dovoljeno uporabljati na nobeni drugi strojni opremi, razen če takšno uporabo dovoljuje ločena licenčna pogodba.

  2. Pravice intelektualne lastnine
  2.1 Vse lastništvo in pravice intelektualne lastnine do programske opreme in morebitnih izpeljanih del ostanejo last izključno dajalca licence in/ali njegovih dajalcev licence. Prejemnik licence priznava takšne lastninske pravice in ne bo na noben način deloval na način, s katerim bi ogrožal, omejeval ali kakorkoli vplival na pravice dajalca licence za programsko opremo. 

  Poleg tega prejemnik licence brez predhodnega pisnega dovoljenja dajalca
  licence ne sme odstranjevati ali spreminjati blagovnih oznak, logotipov,
  obvestil o avtorskih pravicah ali drugih lastniških pravicah, legend, simbolov
  ali nalepk na programski opremi. Vsakršno nepooblaščeno odstopanje od tega pogoja bo imelo za posledico samodejno prenehanje pogodbe. Dajalec licence si pridržuje pravico, da sproži pravne postopke v primeru kršenja tega pogoja.

  3. Pravica do kopiranja programske opreme
  3.1 Prejemnik licence lahko kopira programsko opremo le, kjer je to nujno potrebno, da jo lahko uporablja. To vključuje namestitev in nalaganje programske opreme v začasni pomnilnik (tj.. RAM).

  3.2 Pridobitelj licence lahko ustvari in hrani eno varnostno kopijo, če je to potrebno, da si zagotovi kasnejšo uporabo. Kopija mora biti ustrezno označena kot taka. Če se programsko opremo uporablja pri poslovanju in če se ustvarjajo varnostne kopije vseh podatkov, vključno s programsko opremo, z namenom zaščite podatkov in zagotavljanja, da bo mogoče računalniški sistem hitro ponovno vzpostaviti po izpadu, je dovoljeno ustvariti le nujno potrebno število kopij. Uporabiti jih je dovoljeno le za namene arhiviranja.

  3.3 Prejemnik licence ne sme ustvariti nobenih drugih kopij.

  3.4 Prejemnik licence ne sme obratno prevajati programske opreme, razen in le v obsegu, ki ga izrecno dopušča zakonodaja. Prejemnik licence ne sme spreminjati imen blagovnih znamk, serijskih številk ali katerihkoli drugih značilnosti, ki se uporabljajo za identifikacijo programske opreme, ali katerihkoli drugih pravnih informacij.

  4. Prenos programske opreme
  4.1 Licenca bo samodejno prenehala, če bo programska oprema prenesena tretji osebi. Prevzemnik bo veljal za prejemnika v pomenu te pogodbe.

  4.2 Programsko opremo je dovoljeno prenesti le, če prevzemnik sprejme pogoje te pogodbe. Prejemnik licence je dolžan prevzemnika seznaniti s
  temi pogoji. Če prejemnik licence nima kopije te pogodbe, lahko pri dajalcu
  licence na lastne stroške pridobi novo.

  4.3 Ob prenosu mora prejemnik licence nemudoma uničiti vse morebitne kopije programske opreme ali njene sestavne dele, vključno z morebitnimi spremenjenimi kopijami ali njihovimi deli. To velja tudi za varnostne kopije.

  4.4 Prejemnik licence ne sme oddajati ali si deliti pravic, podeljenih s to licenco, ali prenašati ali podeljevati podlicenc, razen če je to izrecno dovoljeno s pogodbo.

  5. Omejeno jamstvo
  5.1 V skladu s spodnjimi omejitvami in izjemami odgovornosti, dajalec licence jamči, da bo programska oprema vsebinsko skladna z vsakršno spremljajočo dokumentacijo in pisnimi opisi, ki jih zagotovi dajalec licence.

  5.2 V skladu s podtočko 5.1, je programska oprema zagotovljena v obstoječi obliki, brez kakršnihkoli izrecnih ali posrednih jamstev, kar vključuje, a ni omejeno na posredna jamstva glede prodajne kakovosti, primernosti za določen namen, lastništva in nekršitev.

  5.3 Dajalec licence ne jamči, da bo programska oprema brez napak in da bodo takšne napake odpravljene in prejemnik licence je sam odgovoren za
  vse stroške in odhodke, povezane z odpravljanjem, popravilom ali škodo, ki jo povzročijo takšne napake.

  5.4 Dajalec licence ne bo odgovoren, če programska oprema ne bo
  delovala v skladu z omejeno garancijo, opredeljeno v podtočki 5.1, zaradi
  spreminjanja ali dodajanja k programski opremi, ki ga ni opravil dajalec
  licence ali ga je povzročila zloraba, povzročitev okvare ali nepravilna uporaba programske opreme, vključno z uporabo programske opreme na nezdružljivih napravah ali z drugo nezdružljivo programsko opremo. 

  6. Obveznost pregleda in obvestila
  6.1 Prejemnik licence je dolžan pregledati programsko opremo, da bi ugotovil, ali vsebuje kakršnekoli očitne napake. Očitna napaka pomeni napako, ki je očitna povprečnemu pridobitelju licence. Razen če je dajalec licence obveščen o takšnih napakah v 14 dneh od prenosa programske opreme, garancija poteče.

  6.2 Dajalec licence mora biti obveščen o katerikoli drugi napaki v roku 14 dni od njenega odkritja.

  6.3 Ta licenca ne vpliva na morebitne druge obveznosti, do katerih je prejemnik licence upravičen pri poslovanju.

  6.4 V primeru kršitve te obveznosti bo veljalo, da je prejemnik licence sprejel programsko opremo kot brezhibno.

  DOKUMENTACIJA

  7 Garancija
  7.1 Razen kot je izrecno navedeno v tej pogodbi, dajalec licence izključuje vse garancije, zagotovila, pogoje ali kakršnekoli druge zaveze, izrecne ali posredne, zakonsko predpisane ali druge, in se izrecno odpoveduje vsem posrednim jamstvom, vključno (brez omejitve) z garancijami, zagotovili, pogoji ali drugimi zavezami glede prodajne kakovosti ali primernosti za določen namen ali zadovoljive kakovosti ali razumnega znanja in skrbnosti, v vsakem primeru do največje možne mere, ki jo dopušča veljavna zakonodaja.  Brez vpliva na zgoraj navedeno je dokumentacija zagotovljena takšna, kot je, kakršna je na voljo in brez kakršnekoli garancije.

  7.2 Informacije in pogledi, izraženi v dokumentaciji, vključno z naslovi URL in drugimi referencami na spletne strani, se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega obvestila.

  7.3 Nekateri primeri, opisani v dokumentaciji, so podani le kot prikaz in so izmišljeni. Mišljena ni nikakršna dejanska povezava z resničnim življenjem in o njih ni mogoče sklepati.

  8. Pravice intelektualne lastnine 
  8.1 Vse lastništvo in pravice intelektualne lastnine do dokumentacije in morebitnih izpeljanih del ostajajo izključno last dajalca licence in/ali njegovih dajalcev licence. Prejemnik licence priznava takšne lastninske pravice in ne bo na noben način deloval na način, s katerim bi ogrožal, omejeval ali kakorkoli vplival na pravice dajalca licence za dokumentacijo. Poleg tega prejemnik licence brez predhodnega pisnega dovoljenja dajalca licence ne sme odstranjevati ali spreminjati blagovnih oznak, logotipov, obvestil o avtorskih pravicah ali drugih lastniških pravicah, legend, simbolov ali nalepk na dokumentaciji. Vsakršno nepooblaščeno odstopanje od tega pogoja bo imelo za posledico samodejno prenehanje pogodbe. Dajalec licence si pridržuje pravico, da sproži pravne postopke v primeru kršenja tega pogoja.

  9. Pravica do kopiranja dokumentacije in njene uporabe
  9.1 Prejemnik licence lahko ta dokument kopira in uporablja le za svoje interne namene kot referenco. Dokumentacija je zagotovljena prejemniku licence za njegovo lastno uporabo in ne za nadaljnjo 

  PROGRAMSKA OPREMA IN DOKUMENTACIJA

  10. Odgovornost
  10.1 Celotna odgovornost dajalca licence do prejemnika licence  v primeru kršenja te pogodbe ali oškodovanja je omejena na vsoto za nakup licence, ki jo je vplačal prejemnik licence za programsko opremo in/ali dokumentacijo. Stranki se strinjata, da dajalec licence ni odgovoren za naključno ali posledično škodo, tj. izgubo dobička, izgubo prihrankov ali izgubo, ki jo povzroči prekinitev poslovanja.

  10.2 Dajalec licence ni odgovoren do prejemnika licence zaradi pogodbe, oškodovanja ali iz drugih razlogov za kakršnokoli:

  a) izgubo dobička; ali

  b) izgubo dobrega imena; ali

  c) izgubo posla; ali

  d) izgubo poslovne priložnosti; ali

  e) izgubo pričakovanih prihrankov; ali

  f) izgubo ali okvaro podatkov ali informacij; ali

  g) drugo posebno neposredno ali posledično škodo.

  10.3 Omejitve odgovornosti, opredeljene v tem členu, ne veljajo, če je škoda posledica namernega ravnanja ali namerne malomarnosti dajalca
  licence.

  11. Veljavnost in prenehanje pogodbe 
  11.1 Ta pogodba stopi v veljavo takoj, ko pridobitelj licence sprejme pogoje te pogodbe s klikom na gumb Sprejmi in nadaljuj.

  11.2 Ta licenca in pravica prejemnika licence do uporabe programske opreme in/ali dokumentacije samodejno prenehata, če prejemnik licence krši kateregakoli od pogojev te pogodbe.

  11.3 Tako dajalec kot prejemnik licence lahko prekine to pogodbo na podlagi 14-dnevnega vnaprejšnjega obvestila.

  11.4 V primeru prenehanja mora prejemnik licence uničiti izvirnik in vse kopije programske opreme  in/ali dokumentacije ter potrditi uničenje dajalcu licence.

  12. Ni drugih veljavnih pogodb, pisna oblika 
  12.1 Ta pogodba ureja pogodbeno razmerje med dajalcem licence in prejemnikom licence glede pogodbene obveznosti, določene s to licenco. Drugih dogovorov ni. S sprejemom te pogodbe vse morebitne prejšnje pogodbe in dogovori postanejo nični.

  12.2. Vsaka sprememba te pogodbe mora biti podana v pisni obliki.

  13. Obvestila
  13.1 Vsa obvestila dajalcu licence morajo biti poslana v pisni obliki na naslednji naslov:

  KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS EUROPE B.V.

  Bloemlaan 4

  2132 NP Hoofddorp, the Netherlands

  14. Veljavna zakonodaja in pristojnost 
  14.1 Za vsa razmerja med dajalcem licence in prejemnikom licence bo štelo, da zanje veljajo in se razlagajo v skladu z zakonodajo Nizozemske, pri čemer je Dunajska konvencija o pogodbah o mednarodni prodaji blaga izključena.

  14.2 Vse spore, ki bi izhajali iz te pogodbe, bo dokončno rešilo pristojno sodišče v Amsterdamu na Nizozemskem.

   

  Vsi
  JSON[{"sortDate":{"year":2022,"month":10,"dayOfMonth":25,"hourOfDay":9,"minute":47,"second":0},"title":"UKCA_Declaration-ECOSYS_M3660idn_M3655idn (Ver. 1)","extension":"PDF","size":"82 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/certificate/Polaris_E_H_UKCA_declaration_pdf.download.pdf","fileName":"Polaris-E_H_UKCA_declaration.pdf","folderName":"Certificate","dcId":"/content/download-center/si/documents/certificate/Polaris_E_H_UKCA_declaration_pdf","dcPageTitle":"UKCA_Declaration-ECOSYS_M3660idn_M3655idn"},{"description":"\u003ca href\u003d\" https://www.kyoceradocumentsolutions.eu/content/download-center/eu/documents/usermanual/Firmware_Upgrade_Tool_user_manual_pdf.download.pdf\r\n\" rel\u003d\"noopener noreferrer\"\u003eLink to the User Manual\u003c/a\u003e\u003cbr\u003e\r\nThis tool can be used for updating the firmware of the product. Keeping the firmware to the latest improves security and stabilizes operation. For more information about the tool, refer to the user manual.\r\n","sortDate":{"year":2022,"month":10,"dayOfMonth":14,"hourOfDay":9,"minute":36,"second":58},"title":"Firmware Upgrade Tool (1.0.13.30)","extension":"ZIP","size":"5 MB","osList":[],"languagesList":[],"category":"application","dcLink":"/content/download-center/si/applications/all/FirmwareUpgradeTool_zip.download.zip","fileName":"FirmwareUpgradeTool.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/si/applications/all/FirmwareUpgradeTool_zip","dcPageTitle":"Firmware Upgrade Tool"},{"sortDate":{"year":2022,"month":10,"dayOfMonth":14,"hourOfDay":8,"minute":34,"second":47},"title":"FirmwareUpgradePackage ECOSYS M3655idn M3655idnA M3660idn (latest)","extension":"ZIP","size":"193 MB","osList":[],"languagesList":[],"category":"application","dcLink":"/content/download-center/si/applications/all/FirmwareUpgradePackage_ECOSYS_M3655idn_M3655idnA_M3660idn_zip.download.zip","fileName":"FirmwareUpgradePackage_ECOSYS M3655idn_M3655idnA_M3660idn.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/si/applications/all/FirmwareUpgradePackage_ECOSYS_M3655idn_M3655idnA_M3660idn_zip","dcPageTitle":"FirmwareUpgradePackage ECOSYS M3655idn M3655idnA M3660idn"},{"sortDate":{"year":2022,"month":10,"dayOfMonth":2,"hourOfDay":11,"minute":49,"second":0},"title":"Firmware Upgrade Tool user manual (Ver. 1)","extension":"PDF","size":"786 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/Firmware_Upgrade_Tool_user_manual_pdf.download.pdf","fileName":"Firmware_Upgrade_Tool_user_manual.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/Firmware_Upgrade_Tool_user_manual_pdf","dcPageTitle":"Firmware Upgrade Tool user manual"},{"sortDate":{"year":2022,"month":9,"dayOfMonth":18,"hourOfDay":9,"minute":15,"second":0},"title":"Declaration of Conformity-ECOSYS_M3655idn_M3655idn/A ((EN17050-1))","extension":"PDF","size":"527 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/certificate/Declaration_of_Conformity_ECOSYS_M3655idn_M3655idnA__EN17050_1__pdf.download.pdf","fileName":"Declaration of Conformity-ECOSYS_M3655idn_M3655idnA (EN17050-1).pdf","folderName":"Certificate","dcId":"/content/download-center/si/documents/certificate/Declaration_of_Conformity_ECOSYS_M3655idn_M3655idnA__EN17050_1__pdf","dcPageTitle":"Declaration of Conformity-ECOSYS_M3655idn_M3655idn/A"},{"sortDate":{"year":2022,"month":8,"dayOfMonth":21,"hourOfDay":12,"minute":4,"second":0},"title":"TuV_GS-Certificate-ECOSYS_M3655_3660_3860idn_M3655/A (July 22)","extension":"PDF","size":"798 KB","osList":[],"languagesList":["en","de"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/certificate/ECOSYS_3860idn_TuV_GS_Certificate_pdf.download.pdf","fileName":"ECOSYS_3860idn_TuV-GS Certificate.pdf","folderName":"Certificate","dcId":"/content/download-center/si/documents/certificate/ECOSYS_3860idn_TuV_GS_Certificate_pdf","dcPageTitle":"TuV_GS-Certificate-ECOSYS_M3655_3660_3860idn_M3655/A"},{"description":"[Recommended] Printer drivers with advanced features","sortDate":{"year":2022,"month":8,"dayOfMonth":2,"hourOfDay":11,"minute":35,"second":0},"title":"KX Universal Printer Driver (v.8.3.0815)","extension":"ZIP","size":"155 MB","osList":["win10","win8","win7","winserver2019","winserver2016","winserver2012"],"languagesList":[],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/si/drivers/all/KX_Universal_Printer_Driver_zip.download.zip","fileName":"KX_Universal_Printer_Driver.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/si/drivers/all/KX_Universal_Printer_Driver_zip","dcPageTitle":"KX Universal Printer Driver"},{"description":"Scan from TWAIN-supported applications","sortDate":{"year":2022,"month":7,"dayOfMonth":30,"hourOfDay":11,"minute":0,"second":0},"title":"TWAIN Driver (3.0)","extension":"ZIP","size":"52 MB","osList":["win10","win8","winserver2016","winserver2012","win11"],"languagesList":[],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/si/drivers/all/TWAIN_Driver_zip.download.zip","fileName":"TWAIN_Driver.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/si/drivers/all/TWAIN_Driver_zip","dcPageTitle":"TWAIN Driver"},{"description":"[Recommended] Linux printer driver packages","sortDate":{"year":2022,"month":2,"dayOfMonth":11,"hourOfDay":9,"minute":48,"second":50},"title":"Linux Universal Driver (Phase9.2_20220928)","extension":"ZIP","size":"248 MB","osList":["linux"],"languagesList":[],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/si/drivers/all/Linux_Universal_Driver_zip.download.zip","fileName":"Linux_Universal_Driver.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/si/drivers/all/Linux_Universal_Driver_zip","dcPageTitle":"Linux Universal Driver"},{"sortDate":{"year":2021,"month":11,"dayOfMonth":14,"hourOfDay":11,"minute":14,"second":0},"title":"EC Declaration RoHS TK-3190 (Oct. 21)","extension":"PDF","size":"232 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/certificate/1T02T60NL0_6th_Plus__pdf.download.pdf","fileName":"1T02T60NL0(6th Plus).pdf","folderName":"Certificate","dcId":"/content/download-center/si/documents/certificate/1T02T60NL0_6th_Plus__pdf","dcPageTitle":"EC Declaration RoHS TK-3190"},{"sortDate":{"year":2021,"month":11,"dayOfMonth":6,"hourOfDay":15,"minute":39,"second":0},"title":"EC.Declaration.RoHS_All..options (129) (Oct. 21)","extension":"ZIP","size":"27 MB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/certificate/EC_Declaration_RoHS_All__129__options_zip.download.zip","fileName":"EC.Declaration.RoHS_All.(129).options.zip","folderName":"Certificate","dcId":"/content/download-center/si/documents/certificate/EC_Declaration_RoHS_All__129__options_zip","dcPageTitle":"EC.Declaration.RoHS_All..options (129)"},{"sortDate":{"year":2021,"month":10,"dayOfMonth":22,"hourOfDay":9,"minute":40,"second":23},"title":"Environment Data Sheet ECOSYS M3655idn (ECOSYS M3655idn_EDS_BlueAngel.pdf)","extension":"PDF","size":"68 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/environmentdatasheet/ECOSYS_M3655idn_EDS_BlueAngel_pdf.download.pdf","fileName":"ECOSYS M3655idn_EDS_BlueAngel.pdf","folderName":"Environmental Datasheet","dcId":"/content/download-center/si/documents/environmentdatasheet/ECOSYS_M3655idn_EDS_BlueAngel_pdf","dcPageTitle":"Environment Data Sheet ECOSYS M3655idn"},{"description":"Driver for sending FAX from PC","sortDate":{"year":2021,"month":9,"dayOfMonth":25,"hourOfDay":15,"minute":42,"second":0},"title":"FAX Driver (v.7.2.1403)","extension":"ZIP","size":"54 MB","osList":["win10","win8","win7","winserver2019","winserver2016","winserver2012","winserver200864r2","winserver2008","win11","windowsserver2022"],"languagesList":[],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/si/drivers/all/FAX_Driver_zip.download.zip","fileName":"FAX_Driver.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/si/drivers/all/FAX_Driver_zip","dcPageTitle":"FAX Driver"},{"description":"Printer driver for Mac OS","sortDate":{"year":2021,"month":4,"dayOfMonth":7,"hourOfDay":12,"minute":14,"second":34},"title":"Mac Universal Driver (5.4_2022.07.11)","extension":"ZIP","size":"46 MB","osList":["mac"],"languagesList":[],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/si/drivers/all/Mac_Universal_Driver_zip.download.zip","fileName":"Mac_Universal_Driver.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/si/drivers/all/Mac_Universal_Driver_zip","dcPageTitle":"Mac Universal Driver"},{"sortDate":{"year":2020,"month":11,"dayOfMonth":21,"hourOfDay":16,"minute":13,"second":0},"title":"CE_ECOSYS_M3660idn_E_H (Dec. 2020)","extension":"PDF","size":"412 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/certificate/ECOSYS_M3655idn_M3660idn_CE_declaration_pdf.download.pdf","fileName":"ECOSYS_M3655idn_M3660idn_CE_declaration.pdf","folderName":"Certificate","dcId":"/content/download-center/si/documents/certificate/ECOSYS_M3655idn_M3660idn_CE_declaration_pdf","dcPageTitle":"CE_ECOSYS_M3660idn_E_H"},{"description":"Microsoft architecture v4 driver","sortDate":{"year":2020,"month":7,"dayOfMonth":31,"hourOfDay":9,"minute":52,"second":3},"title":"KX v4 Printer Driver (v.6.1.1603)","extension":"ZIP","size":"154 MB","osList":["win10","winserver2019","winserver2016"],"languagesList":[],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/si/drivers/all/Kxv4Driver_signed_zip.download.zip","fileName":"Kxv4Driver_signed.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/si/drivers/all/Kxv4Driver_signed_zip","dcPageTitle":"KX v4 Printer Driver"},{"sortDate":{"year":2020,"month":7,"dayOfMonth":27,"hourOfDay":16,"minute":52,"second":36},"title":"ECOSYS M3655idn Datasheet (DS_ECO_M3655idn.pdf)","extension":"PDF","size":"915 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/datasheet/DS_ECO_M3655idn_pdf.download.pdf","fileName":"DS_ECO_M3655idn.pdf","folderName":"Datasheet","dcId":"/content/download-center/si/documents/datasheet/DS_ECO_M3655idn_pdf","dcPageTitle":"ECOSYS M3655idn Datasheet"},{"description":"Scanner driver for Linux OS","sortDate":{"year":2020,"month":7,"dayOfMonth":19,"hourOfDay":13,"minute":27,"second":0},"title":"SANE Driver (2.0.0326)","extension":"ZIP","size":"15 MB","osList":["linux"],"languagesList":[],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/si/drivers/all/SANE_Driver_zip.download.zip","fileName":"SANE_Driver.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/si/drivers/all/SANE_Driver_zip","dcPageTitle":"SANE Driver"},{"sortDate":{"year":2020,"month":7,"dayOfMonth":14,"hourOfDay":13,"minute":30,"second":2},"title":"Safety Data Sheet-TK3190-KDE-04-Multi Rev. 26.03.2019 (TK3190-KDE-04-Multi.zip)","extension":"ZIP","size":"7 MB","osList":[],"languagesList":["bg","ca","cs","nl","en","fi","fr","de","el","hu","it","pl","pt","ro","sk","sl","es"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/securitydatasheet/TK3190_KDE_04_Multi_zip.download.zip","fileName":"TK3190-KDE-04-Multi.zip","folderName":"Security Datasheet","dcId":"/content/download-center/si/documents/securitydatasheet/TK3190_KDE_04_Multi_zip","dcPageTitle":"Safety Data Sheet-TK3190-KDE-04-Multi Rev. 26.03.2019"},{"sortDate":{"year":2020,"month":7,"dayOfMonth":14,"hourOfDay":13,"minute":30,"second":2},"title":"Safety Data Sheet-TK3190-KDE-04-EN Rev. 26.03.2019 (TK3190-KDE-04-EN.pdf)","extension":"PDF","size":"115 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/securitydatasheet/TK3190_KDE_04_EN_pdf.download.pdf","fileName":"TK3190-KDE-04-EN.pdf","folderName":"Security Datasheet","dcId":"/content/download-center/si/documents/securitydatasheet/TK3190_KDE_04_EN_pdf","dcPageTitle":"Safety Data Sheet-TK3190-KDE-04-EN Rev. 26.03.2019"},{"sortDate":{"year":2020,"month":7,"dayOfMonth":14,"hourOfDay":13,"minute":22,"second":57},"title":"EC Declaration RoHS ECOSYSM3655idn (Oct. 21)","extension":"PDF","size":"233 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/certificate/RoHS_ECOSYSM3655idn_pdf.download.pdf","fileName":"RoHS_ECOSYSM3655idn.pdf","folderName":"Certificate","dcId":"/content/download-center/si/documents/certificate/RoHS_ECOSYSM3655idn_pdf","dcPageTitle":"EC Declaration RoHS ECOSYSM3655idn"},{"sortDate":{"year":2020,"month":1,"dayOfMonth":11,"hourOfDay":13,"minute":15,"second":0},"title":"Kyocera Classic Universal Printer Driver (3.3)","extension":"ZIP","size":"15 MB","osList":["win10","win8","win7","winvista","winserver2016","winserver2012","winserver200864r2","winserver2008","winxp"],"languagesList":["ca","nl","en","fr","de","it","pt","es","sv"],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/si/drivers/all/KyoClassicUniversal_v3_3_zip.download.zip","fileName":"KyoClassicUniversal_v3.3.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/si/drivers/all/KyoClassicUniversal_v3_3_zip","dcPageTitle":"Kyocera Classic Universal Printer Driver"},{"sortDate":{"year":2018,"month":6,"dayOfMonth":6,"hourOfDay":15,"minute":33,"second":12},"title":"The port numbers used for NW-FAX were not documented in the fax manuals.When fax communication is not possible using the Network fax card it can be because of blocked ports in the firewall. (FAQ_NW-FAX_blocked_ports-UK.pdf)","extension":"PDF","size":"137 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/faq/FAQ_NW_FAX_blocked_ports_UK_pdf.download.pdf","fileName":"FAQ_NW-FAX_blocked_ports-UK.pdf","folderName":"FAQ","dcId":"/content/download-center/si/documents/faq/FAQ_NW_FAX_blocked_ports_UK_pdf","dcPageTitle":"The port numbers used for NW-FAX were not documented in the fax manuals.When fax communication is not possible using the Network fax card it can be because of blocked ports in the firewall."},{"sortDate":{"year":2018,"month":5,"dayOfMonth":28,"hourOfDay":11,"minute":43,"second":13},"title":"Brošura M3655idn (SLO_DS_ECO_M3655idn.pdf)","extension":"PDF","size":"675 KB","osList":[],"languagesList":[],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/datasheet/SLO_DS_ECO_M3655idn_pdf.download.pdf","fileName":"SLO_DS_ECO_M3655idn.pdf","folderName":"Datasheet","dcId":"/content/download-center/si/documents/datasheet/SLO_DS_ECO_M3655idn_pdf","dcPageTitle":"Brošura M3655idn"},{"sortDate":{"year":2018,"month":5,"dayOfMonth":13,"hourOfDay":9,"minute":58,"second":12},"title":"ÇALIŞTIRMA KILAVUZU\n (ECOSYSM3660idn_TR.pdf)","extension":"PDF","size":"11 MB","osList":[],"languagesList":["tr"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/ECOSYSM3660idn_TR_pdf.download.pdf","fileName":"ECOSYSM3660idn_TR.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/ECOSYSM3660idn_TR_pdf","dcPageTitle":"ÇALIŞTIRMA KILAVUZU\n"},{"sortDate":{"year":2018,"month":5,"dayOfMonth":13,"hourOfDay":9,"minute":56,"second":55},"title":"GUIA DE USO\n (ECOSYSM3660idn_PT.pdf)","extension":"PDF","size":"10 MB","osList":[],"languagesList":["pt"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/ECOSYSM3660idn_PT_pdf.download.pdf","fileName":"ECOSYSM3660idn_PT.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/ECOSYSM3660idn_PT_pdf","dcPageTitle":"GUIA DE USO\n"},{"sortDate":{"year":2018,"month":5,"dayOfMonth":13,"hourOfDay":9,"minute":55,"second":23},"title":"РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ\n (ECOSYSM3660idn_RU.pdf)","extension":"PDF","size":"18 MB","osList":[],"languagesList":["ru"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/ECOSYSM3660idn_RU_pdf.download.pdf","fileName":"ECOSYSM3660idn_RU.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/ECOSYSM3660idn_RU_pdf","dcPageTitle":"РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ\n"},{"sortDate":{"year":2018,"month":5,"dayOfMonth":13,"hourOfDay":9,"minute":53,"second":41},"title":"GHID DE OPERARE\n (ECOSYSM3660idn_RO.pdf)","extension":"PDF","size":"11 MB","osList":[],"languagesList":["ro"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/ECOSYSM3660idn_RO_pdf.download.pdf","fileName":"ECOSYSM3660idn_RO.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/ECOSYSM3660idn_RO_pdf","dcPageTitle":"GHID DE OPERARE\n"},{"sortDate":{"year":2018,"month":5,"dayOfMonth":13,"hourOfDay":9,"minute":52,"second":13},"title":"BRUKSANVISNING\n (ECOSYSM3660idn_SV.pdf)","extension":"PDF","size":"10 MB","osList":[],"languagesList":["sv"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/ECOSYSM3660idn_SV_pdf.download.pdf","fileName":"ECOSYSM3660idn_SV.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/ECOSYSM3660idn_SV_pdf","dcPageTitle":"BRUKSANVISNING\n"},{"sortDate":{"year":2018,"month":5,"dayOfMonth":13,"hourOfDay":9,"minute":44,"second":55},"title":"PODRĘCZNIK OBSŁUGI\n (ECOSYSM3660idn_PL.pdf)","extension":"PDF","size":"11 MB","osList":[],"languagesList":["pl"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/ECOSYSM3660idn_PL_pdf.download.pdf","fileName":"ECOSYSM3660idn_PL.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/ECOSYSM3660idn_PL_pdf","dcPageTitle":"PODRĘCZNIK OBSŁUGI\n"},{"sortDate":{"year":2018,"month":5,"dayOfMonth":13,"hourOfDay":9,"minute":43,"second":23},"title":"HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ\n (ECOSYSM3660idn_HU.pdf)","extension":"PDF","size":"11 MB","osList":[],"languagesList":["hu"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/ECOSYSM3660idn_HU_pdf.download.pdf","fileName":"ECOSYSM3660idn_HU.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/ECOSYSM3660idn_HU_pdf","dcPageTitle":"HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ\n"},{"sortDate":{"year":2018,"month":5,"dayOfMonth":13,"hourOfDay":9,"minute":41,"second":54},"title":"GEBRUIKERSHANDLEIDING\n (ECOSYSM3660idn_NL.pdf)","extension":"PDF","size":"10 MB","osList":[],"languagesList":["nl"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/ECOSYSM3660idn_NL_pdf.download.pdf","fileName":"ECOSYSM3660idn_NL.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/ECOSYSM3660idn_NL_pdf","dcPageTitle":"GEBRUIKERSHANDLEIDING\n"},{"sortDate":{"year":2018,"month":5,"dayOfMonth":13,"hourOfDay":9,"minute":40,"second":38},"title":"GUIDA ALLE FUNZIONI\n (ECOSYSM3660idn_IT.pdf)","extension":"PDF","size":"17 MB","osList":[],"languagesList":["it"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/ECOSYSM3660idn_IT_pdf.download.pdf","fileName":"ECOSYSM3660idn_IT.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/ECOSYSM3660idn_IT_pdf","dcPageTitle":"GUIDA ALLE FUNZIONI\n"},{"sortDate":{"year":2018,"month":5,"dayOfMonth":13,"hourOfDay":9,"minute":39,"second":8},"title":"OPERATØRHÅNDBOK\n (ECOSYSM3660idn_NO.pdf)","extension":"PDF","size":"10 MB","osList":[],"languagesList":["no"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/ECOSYSM3660idn_NO_pdf.download.pdf","fileName":"ECOSYSM3660idn_NO.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/ECOSYSM3660idn_NO_pdf","dcPageTitle":"OPERATØRHÅNDBOK\n"},{"sortDate":{"year":2018,"month":5,"dayOfMonth":13,"hourOfDay":9,"minute":29,"second":45},"title":"ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ\n\n (ECOSYSM3660idn_EL.pdf)","extension":"PDF","size":"11 MB","osList":[],"languagesList":["el"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/ECOSYSM3660idn_EL_pdf.download.pdf","fileName":"ECOSYSM3660idn_EL.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/ECOSYSM3660idn_EL_pdf","dcPageTitle":"ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ\n\n"},{"sortDate":{"year":2018,"month":5,"dayOfMonth":13,"hourOfDay":9,"minute":28,"second":12},"title":"Operation Guide (ECOSYSM3660idn_EN.pdf)","extension":"PDF","size":"16 MB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/ECOSYSM3660idn_EN_pdf.download.pdf","fileName":"ECOSYSM3660idn_EN.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/ECOSYSM3660idn_EN_pdf","dcPageTitle":"Operation Guide"},{"sortDate":{"year":2018,"month":5,"dayOfMonth":13,"hourOfDay":9,"minute":26,"second":38},"title":"KÄYTTÖOPAS\n (ECOSYSM3660idn_FR.pdf)","extension":"PDF","size":"17 MB","osList":[],"languagesList":["fr"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/ECOSYSM3660idn_FR_pdf.download.pdf","fileName":"ECOSYSM3660idn_FR.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/ECOSYSM3660idn_FR_pdf","dcPageTitle":"KÄYTTÖOPAS\n"},{"sortDate":{"year":2018,"month":5,"dayOfMonth":13,"hourOfDay":9,"minute":25,"second":5},"title":"GUÍA DE USO\n (ECOSYSM3660idn_ES.pdf)","extension":"PDF","size":"17 MB","osList":[],"languagesList":["es"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/ECOSYSM3660idn_ES_pdf.download.pdf","fileName":"ECOSYSM3660idn_ES.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/ECOSYSM3660idn_ES_pdf","dcPageTitle":"GUÍA DE USO\n"},{"sortDate":{"year":2018,"month":5,"dayOfMonth":13,"hourOfDay":9,"minute":21,"second":36},"title":" دليل التشغيل (ECOSYSM3660idn_AR.pdf)","extension":"PDF","size":"10 MB","osList":[],"languagesList":["ar"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/ECOSYSM3660idn_AR_pdf.download.pdf","fileName":"ECOSYSM3660idn_AR.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/ECOSYSM3660idn_AR_pdf","dcPageTitle":" دليل التشغيل"},{"sortDate":{"year":2018,"month":5,"dayOfMonth":13,"hourOfDay":9,"minute":20,"second":18},"title":"MANUAL D’INSTRUCCIONS\n (ECOSYSM3660idn_CA.pdf)","extension":"PDF","size":"10 MB","osList":[],"languagesList":["ca"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/ECOSYSM3660idn_CA_pdf.download.pdf","fileName":"ECOSYSM3660idn_CA.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/ECOSYSM3660idn_CA_pdf","dcPageTitle":"MANUAL D’INSTRUCCIONS\n"},{"sortDate":{"year":2018,"month":5,"dayOfMonth":13,"hourOfDay":9,"minute":18,"second":46},"title":"BETJENINGSVEJLEDNING\n (ECOSYSM3660idn_DA.pdf)","extension":"PDF","size":"10 MB","osList":[],"languagesList":["da"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/ECOSYSM3660idn_DA_pdf.download.pdf","fileName":"ECOSYSM3660idn_DA.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/ECOSYSM3660idn_DA_pdf","dcPageTitle":"BETJENINGSVEJLEDNING\n"},{"sortDate":{"year":2018,"month":5,"dayOfMonth":13,"hourOfDay":9,"minute":15,"second":40},"title":"Bedienungsanleitung (ECOSYSM3660idn_DE.pdf)","extension":"PDF","size":"19 MB","osList":[],"languagesList":["de"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/ECOSYSM3660idn_DE_pdf.download.pdf","fileName":"ECOSYSM3660idn_DE.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/ECOSYSM3660idn_DE_pdf","dcPageTitle":"Bedienungsanleitung"},{"sortDate":{"year":2018,"month":5,"dayOfMonth":13,"hourOfDay":9,"minute":12,"second":43},"title":"РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ФАКСА (Fax_ECOSYSM3660idn_RU.pdf)","extension":"PDF","size":"4 MB","osList":[],"languagesList":["ru"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/Fax_ECOSYSM3660idn_RU_pdf.download.pdf","fileName":"Fax_ECOSYSM3660idn_RU.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/Fax_ECOSYSM3660idn_RU_pdf","dcPageTitle":"РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ФАКСА"},{"sortDate":{"year":2018,"month":5,"dayOfMonth":13,"hourOfDay":9,"minute":11,"second":12},"title":"BRUKSANVISNING FÖR FAX\n (Fax_ECOSYSM3660idn_SV.pdf)","extension":"PDF","size":"1 MB","osList":[],"languagesList":["sv"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/Fax_ECOSYSM3660idn_SV_pdf.download.pdf","fileName":"Fax_ECOSYSM3660idn_SV.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/Fax_ECOSYSM3660idn_SV_pdf","dcPageTitle":"BRUKSANVISNING FÖR FAX\n"},{"sortDate":{"year":2018,"month":5,"dayOfMonth":13,"hourOfDay":9,"minute":9,"second":44},"title":"FAKS ÇALIŞTIRMA KILAVUZU\n (Fax_ECOSYSM3660idn_TR.pdf)","extension":"PDF","size":"2 MB","osList":[],"languagesList":["tr"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/Fax_ECOSYSM3660idn_TR_pdf.download.pdf","fileName":"Fax_ECOSYSM3660idn_TR.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/Fax_ECOSYSM3660idn_TR_pdf","dcPageTitle":"FAKS ÇALIŞTIRMA KILAVUZU\n"},{"sortDate":{"year":2018,"month":5,"dayOfMonth":13,"hourOfDay":9,"minute":7,"second":35},"title":"PODRĘCZNIK OBSŁUGI FAKSU\n (Fax_ECOSYSM3660idn_PL.pdf)","extension":"PDF","size":"1 MB","osList":[],"languagesList":["pl"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/Fax_ECOSYSM3660idn_PL_pdf.download.pdf","fileName":"Fax_ECOSYSM3660idn_PL.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/Fax_ECOSYSM3660idn_PL_pdf","dcPageTitle":"PODRĘCZNIK OBSŁUGI FAKSU\n"},{"sortDate":{"year":2018,"month":5,"dayOfMonth":13,"hourOfDay":9,"minute":5,"second":56},"title":"GUIA DE USO DE FAX\n (Fax_ECOSYSM3660idn_PT.pdf)","extension":"PDF","size":"1 MB","osList":[],"languagesList":["pt"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/Fax_ECOSYSM3660idn_PT_pdf.download.pdf","fileName":"Fax_ECOSYSM3660idn_PT.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/Fax_ECOSYSM3660idn_PT_pdf","dcPageTitle":"GUIA DE USO DE FAX\n"},{"sortDate":{"year":2018,"month":5,"dayOfMonth":13,"hourOfDay":9,"minute":4,"second":44},"title":"GHID DE OPERARE A FAXULUI\n (Fax_ECOSYSM3660idn_RO.pdf)","extension":"PDF","size":"1 MB","osList":[],"languagesList":["ro"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/Fax_ECOSYSM3660idn_RO_pdf.download.pdf","fileName":"Fax_ECOSYSM3660idn_RO.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/Fax_ECOSYSM3660idn_RO_pdf","dcPageTitle":"GHID DE OPERARE A FAXULUI\n"},{"sortDate":{"year":2018,"month":5,"dayOfMonth":13,"hourOfDay":8,"minute":52,"second":22},"title":"FAX HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ\n (Fax_ECOSYSM3660idn_HU.pdf)","extension":"PDF","size":"1 MB","osList":[],"languagesList":["hu"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/Fax_ECOSYSM3660idn_HU_pdf.download.pdf","fileName":"Fax_ECOSYSM3660idn_HU.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/Fax_ECOSYSM3660idn_HU_pdf","dcPageTitle":"FAX HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ\n"},{"sortDate":{"year":2018,"month":5,"dayOfMonth":13,"hourOfDay":8,"minute":51,"second":7},"title":"GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR DE FAX\n (Fax_ECOSYSM3660idn_NL.pdf)","extension":"PDF","size":"1 MB","osList":[],"languagesList":["nl"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/Fax_ECOSYSM3660idn_NL_pdf.download.pdf","fileName":"Fax_ECOSYSM3660idn_NL.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/Fax_ECOSYSM3660idn_NL_pdf","dcPageTitle":"GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR DE FAX\n"},{"sortDate":{"year":2018,"month":5,"dayOfMonth":13,"hourOfDay":8,"minute":49,"second":33},"title":"GUIDA ALLE FUNZIONI FAX\n (Fax_ECOSYSM3660idn_IT.pdf)","extension":"PDF","size":"4 MB","osList":[],"languagesList":["it"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/Fax_ECOSYSM3660idn_IT_pdf.download.pdf","fileName":"Fax_ECOSYSM3660idn_IT.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/Fax_ECOSYSM3660idn_IT_pdf","dcPageTitle":"GUIDA ALLE FUNZIONI FAX\n"},{"sortDate":{"year":2018,"month":5,"dayOfMonth":13,"hourOfDay":8,"minute":48,"second":3},"title":"OPERATØRHÅNDBOK FOR FAKS\n (Fax_ECOSYSM3660idn_NO.pdf)","extension":"PDF","size":"1 MB","osList":[],"languagesList":["no"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/Fax_ECOSYSM3660idn_NO_pdf.download.pdf","fileName":"Fax_ECOSYSM3660idn_NO.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/Fax_ECOSYSM3660idn_NO_pdf","dcPageTitle":"OPERATØRHÅNDBOK FOR FAKS\n"},{"sortDate":{"year":2018,"month":5,"dayOfMonth":13,"hourOfDay":8,"minute":46,"second":25},"title":"ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΦΑΞ\n (Fax_ECOSYSM3660idn_EL.pdf)","extension":"PDF","size":"2 MB","osList":[],"languagesList":["el"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/Fax_ECOSYSM3660idn_EL_pdf.download.pdf","fileName":"Fax_ECOSYSM3660idn_EL.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/Fax_ECOSYSM3660idn_EL_pdf","dcPageTitle":"ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΦΑΞ\n"},{"sortDate":{"year":2018,"month":5,"dayOfMonth":13,"hourOfDay":8,"minute":44,"second":7},"title":"FAX OPERATION GUIDE\n (Fax_ECOSYSM3660idn_EN.pdf)","extension":"PDF","size":"4 MB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/Fax_ECOSYSM3660idn_EN_pdf.download.pdf","fileName":"Fax_ECOSYSM3660idn_EN.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/Fax_ECOSYSM3660idn_EN_pdf","dcPageTitle":"FAX OPERATION GUIDE\n"},{"sortDate":{"year":2018,"month":5,"dayOfMonth":13,"hourOfDay":8,"minute":42,"second":37},"title":"FAKSIN KÄYTTÖOPAS\n (Fax_ECOSYSM3660idn_FI.pdf)","extension":"PDF","size":"1 MB","osList":[],"languagesList":["fi"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/Fax_ECOSYSM3660idn_FI_pdf.download.pdf","fileName":"Fax_ECOSYSM3660idn_FI.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/Fax_ECOSYSM3660idn_FI_pdf","dcPageTitle":"FAKSIN KÄYTTÖOPAS\n"},{"sortDate":{"year":2018,"month":5,"dayOfMonth":13,"hourOfDay":8,"minute":41,"second":7},"title":"GUÍA DE USO DE FAX\n (Fax_ECOSYSM3660idn_ES.pdf)","extension":"PDF","size":"4 MB","osList":[],"languagesList":["es"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/Fax_ECOSYSM3660idn_ES_pdf.download.pdf","fileName":"Fax_ECOSYSM3660idn_ES.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/Fax_ECOSYSM3660idn_ES_pdf","dcPageTitle":"GUÍA DE USO DE FAX\n"},{"sortDate":{"year":2018,"month":5,"dayOfMonth":13,"hourOfDay":8,"minute":39,"second":37},"title":"MANUEL D‘UTILISATION DU FAX\n (Fax_ECOSYSM3660idn_FR.pdf)","extension":"PDF","size":"4 MB","osList":[],"languagesList":["fr"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/Fax_ECOSYSM3660idn_FR_pdf.download.pdf","fileName":"Fax_ECOSYSM3660idn_FR.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/Fax_ECOSYSM3660idn_FR_pdf","dcPageTitle":"MANUEL D‘UTILISATION DU FAX\n"},{"sortDate":{"year":2018,"month":5,"dayOfMonth":13,"hourOfDay":8,"minute":38,"second":11},"title":" دليل التشغيل الفاكس\n (Fax_ECOSYSM3660idn_AR.pdf)","extension":"PDF","size":"2 MB","osList":[],"languagesList":["ar"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/Fax_ECOSYSM3660idn_AR_pdf.download.pdf","fileName":"Fax_ECOSYSM3660idn_AR.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/Fax_ECOSYSM3660idn_AR_pdf","dcPageTitle":" دليل التشغيل الفاكس\n"},{"sortDate":{"year":2018,"month":5,"dayOfMonth":13,"hourOfDay":8,"minute":36,"second":47},"title":"MANUAL D’INSTRUCCIONS DE FAX\n (Fax_ECOSYSM3660idn_CA.pdf)","extension":"PDF","size":"1 MB","osList":[],"languagesList":["ca"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/Fax_ECOSYSM3660idn_CA_pdf.download.pdf","fileName":"Fax_ECOSYSM3660idn_CA.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/Fax_ECOSYSM3660idn_CA_pdf","dcPageTitle":"MANUAL D’INSTRUCCIONS DE FAX\n"},{"sortDate":{"year":2018,"month":5,"dayOfMonth":13,"hourOfDay":8,"minute":33,"second":58},"title":"BETJENINGSVEJLEDNING VERDØRENDE FAX (Fax_ECOSYSM3660idn_DA.pdf)","extension":"PDF","size":"1 MB","osList":[],"languagesList":["da"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/Fax_ECOSYSM3660idn_DA_pdf.download.pdf","fileName":"Fax_ECOSYSM3660idn_DA.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/Fax_ECOSYSM3660idn_DA_pdf","dcPageTitle":"BETJENINGSVEJLEDNING VERDØRENDE FAX"},{"sortDate":{"year":2018,"month":5,"dayOfMonth":13,"hourOfDay":8,"minute":31,"second":9},"title":"NÁVOD K OBSLUZE FAXU\n (Fax_ECOSYSM3660idn_CS.pdf)","extension":"PDF","size":"1 MB","osList":[],"languagesList":["cs"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/Fax_ECOSYSM3660idn_CS_pdf.download.pdf","fileName":"Fax_ECOSYSM3660idn_CS.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/Fax_ECOSYSM3660idn_CS_pdf","dcPageTitle":"NÁVOD K OBSLUZE FAXU\n"},{"sortDate":{"year":2018,"month":5,"dayOfMonth":13,"hourOfDay":8,"minute":29,"second":37},"title":"FAX Bedienungsanleitung (Fax_ECOSYSM3660idn_DE.pdf)","extension":"PDF","size":"3 MB","osList":[],"languagesList":["de"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/Fax_ECOSYSM3660idn_DE_pdf.download.pdf","fileName":"Fax_ECOSYSM3660idn_DE.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/Fax_ECOSYSM3660idn_DE_pdf","dcPageTitle":"FAX Bedienungsanleitung"},{"sortDate":{"year":2018,"month":4,"dayOfMonth":9,"hourOfDay":11,"minute":26,"second":31},"title":" מדריך הפעלה\n (ECOSYSM3660idn_HE.pdf)","extension":"PDF","size":"11 MB","osList":[],"languagesList":["he"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/ECOSYSM3660idn_HE_pdf.download.pdf","fileName":"ECOSYSM3660idn_HE.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/ECOSYSM3660idn_HE_pdf","dcPageTitle":" מדריך הפעלה\n"},{"sortDate":{"year":2018,"month":4,"dayOfMonth":2,"hourOfDay":9,"minute":4,"second":54},"title":"OSX printer driver (8.7105)","extension":"ZIP","size":"9 MB","osList":["mac"],"languagesList":["de","no","fi","ru","pt","bg","lt","hr","fr","hu","sk","sl","ca","sr","sv","el","en","it","es","cs","pl","da","ro","nl","tr"],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/si/drivers/all/OSX_8_7105_M3145_3645dn_idn_3655_3660idn_zip.download.zip","fileName":"OSX_8.7105_M3145_3645dn~idn_3655_3660idn.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/si/drivers/all/OSX_8_7105_M3145_3645dn_idn_3655_3660idn_zip","dcPageTitle":"OSX printer driver"},{"sortDate":{"year":2018,"month":3,"dayOfMonth":26,"hourOfDay":13,"minute":8,"second":53},"title":"KX XPS printer driver (2.2.1123)","extension":"ZIP","size":"26 MB","osList":["winserver2016","win10","winserver200864r2","win8","win7","winserver2012"],"languagesList":["de","no","fi","ru","pt","bg","lt","hr","fr","hu","sk","sl","ca","sr","sv","el","en","it","es","cs","pl","da","ro","nl","tr"],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/si/drivers/all/KXPSDrv_2_21123_M3145_36xxidn_zip.download.zip","fileName":"KXPSDrv_2.21123_M3145_36xxidn.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/si/drivers/all/KXPSDrv_2_21123_M3145_36xxidn_zip","dcPageTitle":"KX XPS printer driver"},{"sortDate":{"year":2018,"month":3,"dayOfMonth":26,"hourOfDay":13,"minute":8,"second":32},"title":"TWAIN / WIA scanner driver (2.0.8122 / 2.2.1729)","extension":"ZIP","size":"22 MB","osList":["winserver2016","win764","win10","winserver200864r2","win8","winserver2012"],"languagesList":["de","no","fi","ru","pt","bg","lt","hr","fr","hu","sk","sl","ca","sr","sv","el","en","it","es","cs","pl","da","ro","nl","tr"],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/si/drivers/all/Scanner_2_x_x_M3145_36xxidn_zip.download.zip","fileName":"Scanner_2.x.x_M3145_36xxidn.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/si/drivers/all/Scanner_2_x_x_M3145_36xxidn_zip","dcPageTitle":"TWAIN / WIA scanner driver"},{"sortDate":{"year":2018,"month":3,"dayOfMonth":26,"hourOfDay":13,"minute":8,"second":19},"title":"FAX driver (6.3.3426)","extension":"ZIP","size":"3 MB","osList":["winserver2016","win10","winserver200864r2","win8","win7","winserver2012"],"languagesList":["de","no","fi","ru","pt","bg","lt","hr","fr","hu","sk","sl","ca","sr","sv","el","en","it","es","cs","pl","da","ro","nl","tr"],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/si/drivers/all/WiFiSetup_M3145_36xxidn_zip.download.zip","fileName":"WiFiSetup_M3145_36xxidn.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/si/drivers/all/WiFiSetup_M3145_36xxidn_zip","dcPageTitle":"FAX driver"},{"sortDate":{"year":2018,"month":3,"dayOfMonth":26,"hourOfDay":13,"minute":8,"second":4},"title":"Classic driver PLC 5e / KPDL (4.1 / 8.1.711)","extension":"ZIP","size":"752 KB","osList":["winserver2016","win10","winserver2008","winserver200864r2","win8","win7","winserver2012"],"languagesList":["de","no","fi","ru","pt","bg","lt","hr","fr","hu","sk","sl","ca","sr","sv","el","en","it","es","cs","pl","da","ro","nl","tr"],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/si/drivers/all/ClassicDrv_M3145_36xxidn_zip.download.zip","fileName":"ClassicDrv_M3145_36xxidn.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/si/drivers/all/ClassicDrv_M3145_36xxidn_zip","dcPageTitle":"Classic driver PLC 5e / KPDL"},{"sortDate":{"year":2018,"month":3,"dayOfMonth":26,"hourOfDay":13,"minute":7,"second":38},"title":"FAX driver (6.3.3426)","extension":"ZIP","size":"42 MB","osList":["winserver2016","win10","winserver2008","winserver200864r2","win8","win7","winserver2012"],"languagesList":["de","no","fi","ru","pt","bg","lt","hr","fr","hu","sk","sl","ca","sr","sv","el","en","it","es","cs","pl","da","ro","nl","tr"],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/si/drivers/all/FAX_6_3_3426_M3145_36xxidn_zip.download.zip","fileName":"FAX_6.3.3426_M3145_36xxidn.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/si/drivers/all/FAX_6_3_3426_M3145_36xxidn_zip","dcPageTitle":"FAX driver"},{"sortDate":{"year":2018,"month":3,"dayOfMonth":26,"hourOfDay":13,"minute":7,"second":3},"title":"KX printer driver (7.2.1123)","extension":"ZIP","size":"38 MB","osList":["winserver2016","win10","winserver2008","winserver200864r2","win8","win7","winserver2012"],"languagesList":["de","no","fi","ru","pt","bg","lt","hr","fr","hu","sk","sl","ca","sr","sv","el","en","it","es","cs","pl","da","ro","nl","tr"],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/si/drivers/all/KXDriver_7_2_1123_M3145_36xxidn_zip.download.zip","fileName":"KXDriver_7.2.1123_M3145_36xxidn.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/si/drivers/all/KXDriver_7_2_1123_M3145_36xxidn_zip","dcPageTitle":"KX printer driver"},{"sortDate":{"year":2018,"month":3,"dayOfMonth":13,"hourOfDay":8,"minute":14,"second":34},"title":"Safety Data Sheet - TK-3190 (TK3190-KDE-02-Multi.zip)","extension":"ZIP","size":"4 MB","osList":[],"languagesList":["de","no","fi","sv","pt","bg","el","lt","en","hr","it","fr","hu","es","cs","sk","sl","pl","da","ro","nl"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/securitydatasheet/TK3190_KDE_02_Multi_zip.download.zip","fileName":"TK3190-KDE-02-Multi.zip","folderName":"Security Datasheet","dcId":"/content/download-center/si/documents/securitydatasheet/TK3190_KDE_02_Multi_zip","dcPageTitle":"Safety Data Sheet - TK-3190"},{"sortDate":{"year":2018,"month":3,"dayOfMonth":13,"hourOfDay":8,"minute":12,"second":47},"title":"Safety Data Sheet - TK-3190 (TK3190-KDE-02-EN.pdf)","extension":"PDF","size":"93 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/securitydatasheet/TK3190_KDE_02_EN_pdf.download.pdf","fileName":"TK3190-KDE-02-EN.pdf","folderName":"Security Datasheet","dcId":"/content/download-center/si/documents/securitydatasheet/TK3190_KDE_02_EN_pdf","dcPageTitle":"Safety Data Sheet - TK-3190"},{"sortDate":{"year":2018,"month":3,"dayOfMonth":10,"hourOfDay":13,"minute":49,"second":28},"title":" מדריך הפעלה\n (Fax_ECOSYSM3660idn_HE.pdf)","extension":"PDF","size":"2 MB","osList":[],"languagesList":["he"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/Fax_ECOSYSM3660idn_HE_pdf.download.pdf","fileName":"Fax_ECOSYSM3660idn_HE.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/Fax_ECOSYSM3660idn_HE_pdf","dcPageTitle":" מדריך הפעלה\n"},{"sortDate":{"year":2018,"month":3,"dayOfMonth":4,"hourOfDay":8,"minute":37,"second":50},"title":"Quick Installation Guide (QG_ECOSYS_M3660idn.pdf)","extension":"PDF","size":"4 MB","osList":[],"languagesList":["de","no","fi","ru","sv","pt","el","en","it","fr","hu","es","cs","ar","pl","da","ro","ca","nl","tr"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/QG_ECOSYS_M3660idn_pdf.download.pdf","fileName":"QG_ECOSYS_M3660idn.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/QG_ECOSYS_M3660idn_pdf","dcPageTitle":"Quick Installation Guide"}]

  Dodatne možnosti podpore

  Preverite, na kakšne načine vam lahko ponudimo podporo za vaš izdelek Kyocera.

  • test

   Center za prenos

   Za iskanje odgovorov in tehničnih informacij o vašem izdelku Kyocera uporabite našo platformo baze znanja.

  • Podaljšanje garancije

   Zaščitite svojo investicijo s podaljšanjem garancije.

  Potrebujete dodatno podporo za vaš izdelek?

  Stopite v stik z nami in pomagali vam bomo odpraviti vsakršen izziv.

  Piškotki in vaša zasebnost

  Nujne piškotke uporabljamo za lažje in učinkovite interakcije z našo spletno stranjo, statistične piškotke, da lažje razumemo, kako se naša spletna stran uporablja in tržne piškotke, da prilagodimo oglaševanje vašim željam. Nastavitve piškotkov lahko izberete s spodnjim gumbom 'Nastavitve' ali pa izberete 'Strinjam se', da nadaljujete z vsemi piškotki.

  Nastavitve za piškotke

  Polje je obvezno

  S piškotki zagotovljamo, da naša spletna stran deluje pravilno, občasno tudi, da na vašo zahtevo ponudimo dodatno storitev (kot je upravljanje vaših nastavitev piškotkov). Ti piškotki so vedno aktivni, razen če nastavite brskalnik, da jih blokira, kar lahko prepreči, da bi nekateri deli spletnega mesta delovali po pričakovanjih.

  Polje je obvezno

  Ti piškotki nam omogočajo, da merimo in izboljšujemo delovanje naše spletne strani.

  Polje je obvezno

  Ti piškotki so nameščeni samo v primeru, če z namestitvijo soglašate. Piškotke za trženje uporabljamo za spremljanje, kako klikate in obiskujete našo spletno stran, da bi vam prikazali vsebino glede na vaše interese in vam prikazovali prilagojene oglase. Trenutno teh piškotkov ne sprejemate. Prosimo, potrdite to polje, če jih želite sprejeti.