• Zamenjaj jezik
  Zamenjaj državo

  Prenosi

  Dostop do vseh datotek, od gonilnikov do priročnikov, ki jih morda potrebujete za svojo Kyocero.
  ikona

  ECOSYS M5526cdn

  • Gonilniki
  • Dokumenti
  • Programska oprema

  Zaznali smo vaš operacijski sistem: Tukaj vnesite informacije o sistemu

  Izberite operacijski sistem:

  Izberite jezik:

  Trenutno ni dodatnih dokumentov, povezanih s to kategorijo.
  Trenutno ni dodatnih dokumentov, povezanih s to kategorijo.
  Trenutno ni dodatnih dokumentov, povezanih s to kategorijo.

  Za prenos te datoteke morate najprej sprejeti pogoje in določila

  Preden kliknete na gumb Potrdi in nadaljuj za začetek prenosa programske opreme (v nadaljevanju: programska oprema) ali dokumentacije (v nadaljevanju: dokumentacija), pozorno preberite pogoje te licenčne pogodbe (v nadaljevanju: pogodba). S klikom na gumb Potrdi in nadaljuj soglašate, da bodo za vas veljali pogoji te pogodbe in da boste postali prejemnik licence. Če se ne strinjate z vsemi pogoji te pogodbe, kliknite na gumb Prekliči in ne prenašajte ali uporabljajte programske opreme in/ali dokumentacije.

  Ko sprejmete pogoje te licenčne pogodbe, vam (prejemniku licence, kar lahko pomeni bodisi posameznika bodisi eno samo pravno osebo) bo Kyocera Document Solutions Europe BV (v nadaljevanju: dajalec licence) nemudoma podelil omejeno, neizključno in neprenosljivo licenco za uporabo programske opreme in/ali dokumentacije pod pogoji te pogodbe.

  PROGRAMSKA OPREMA

  1. Uporaba programske opreme
  1.1 Dajalec licence podeli prejemniku licence v uporabo eno kopijo programske opreme na enem ali več računalnikih, povezanih z originalnim tiskalnikom, fotokopirnim strojem ali večfunkcijsko napravo KYOCERA. Uporaba pomeni katerokoli stalno ali začasno uporabo programske opreme in vključuje hrambo, nalaganje, namestitev, izvajanje ali prikazovanje programske opreme ali obdelavo katerihkoli podatkov, ki jih ta vsebuje. Programske opreme ni dovoljeno uporabljati na nobeni drugi strojni opremi, razen če takšno uporabo dovoljuje ločena licenčna pogodba.

  2. Pravice intelektualne lastnine
  2.1 Vse lastništvo in pravice intelektualne lastnine do programske opreme in morebitnih izpeljanih del ostanejo last izključno dajalca licence in/ali njegovih dajalcev licence. Prejemnik licence priznava takšne lastninske pravice in ne bo na noben način deloval na način, s katerim bi ogrožal, omejeval ali kakorkoli vplival na pravice dajalca licence za programsko opremo. 

  Poleg tega prejemnik licence brez predhodnega pisnega dovoljenja dajalca
  licence ne sme odstranjevati ali spreminjati blagovnih oznak, logotipov,
  obvestil o avtorskih pravicah ali drugih lastniških pravicah, legend, simbolov
  ali nalepk na programski opremi. Vsakršno nepooblaščeno odstopanje od tega pogoja bo imelo za posledico samodejno prenehanje pogodbe. Dajalec licence si pridržuje pravico, da sproži pravne postopke v primeru kršenja tega pogoja.

  3. Pravica do kopiranja programske opreme
  3.1 Prejemnik licence lahko kopira programsko opremo le, kjer je to nujno potrebno, da jo lahko uporablja. To vključuje namestitev in nalaganje programske opreme v začasni pomnilnik (tj.. RAM).

  3.2 Pridobitelj licence lahko ustvari in hrani eno varnostno kopijo, če je to potrebno, da si zagotovi kasnejšo uporabo. Kopija mora biti ustrezno označena kot taka. Če se programsko opremo uporablja pri poslovanju in če se ustvarjajo varnostne kopije vseh podatkov, vključno s programsko opremo, z namenom zaščite podatkov in zagotavljanja, da bo mogoče računalniški sistem hitro ponovno vzpostaviti po izpadu, je dovoljeno ustvariti le nujno potrebno število kopij. Uporabiti jih je dovoljeno le za namene arhiviranja.

  3.3 Prejemnik licence ne sme ustvariti nobenih drugih kopij.

  3.4 Prejemnik licence ne sme obratno prevajati programske opreme, razen in le v obsegu, ki ga izrecno dopušča zakonodaja. Prejemnik licence ne sme spreminjati imen blagovnih znamk, serijskih številk ali katerihkoli drugih značilnosti, ki se uporabljajo za identifikacijo programske opreme, ali katerihkoli drugih pravnih informacij.

  4. Prenos programske opreme
  4.1 Licenca bo samodejno prenehala, če bo programska oprema prenesena tretji osebi. Prevzemnik bo veljal za prejemnika v pomenu te pogodbe.

  4.2 Programsko opremo je dovoljeno prenesti le, če prevzemnik sprejme pogoje te pogodbe. Prejemnik licence je dolžan prevzemnika seznaniti s
  temi pogoji. Če prejemnik licence nima kopije te pogodbe, lahko pri dajalcu
  licence na lastne stroške pridobi novo.

  4.3 Ob prenosu mora prejemnik licence nemudoma uničiti vse morebitne kopije programske opreme ali njene sestavne dele, vključno z morebitnimi spremenjenimi kopijami ali njihovimi deli. To velja tudi za varnostne kopije.

  4.4 Prejemnik licence ne sme oddajati ali si deliti pravic, podeljenih s to licenco, ali prenašati ali podeljevati podlicenc, razen če je to izrecno dovoljeno s pogodbo.

  5. Omejeno jamstvo
  5.1 V skladu s spodnjimi omejitvami in izjemami odgovornosti, dajalec licence jamči, da bo programska oprema vsebinsko skladna z vsakršno spremljajočo dokumentacijo in pisnimi opisi, ki jih zagotovi dajalec licence.

  5.2 V skladu s podtočko 5.1, je programska oprema zagotovljena v obstoječi obliki, brez kakršnihkoli izrecnih ali posrednih jamstev, kar vključuje, a ni omejeno na posredna jamstva glede prodajne kakovosti, primernosti za določen namen, lastništva in nekršitev.

  5.3 Dajalec licence ne jamči, da bo programska oprema brez napak in da bodo takšne napake odpravljene in prejemnik licence je sam odgovoren za
  vse stroške in odhodke, povezane z odpravljanjem, popravilom ali škodo, ki jo povzročijo takšne napake.

  5.4 Dajalec licence ne bo odgovoren, če programska oprema ne bo
  delovala v skladu z omejeno garancijo, opredeljeno v podtočki 5.1, zaradi
  spreminjanja ali dodajanja k programski opremi, ki ga ni opravil dajalec
  licence ali ga je povzročila zloraba, povzročitev okvare ali nepravilna uporaba programske opreme, vključno z uporabo programske opreme na nezdružljivih napravah ali z drugo nezdružljivo programsko opremo. 

  6. Obveznost pregleda in obvestila
  6.1 Prejemnik licence je dolžan pregledati programsko opremo, da bi ugotovil, ali vsebuje kakršnekoli očitne napake. Očitna napaka pomeni napako, ki je očitna povprečnemu pridobitelju licence. Razen če je dajalec licence obveščen o takšnih napakah v 14 dneh od prenosa programske opreme, garancija poteče.

  6.2 Dajalec licence mora biti obveščen o katerikoli drugi napaki v roku 14 dni od njenega odkritja.

  6.3 Ta licenca ne vpliva na morebitne druge obveznosti, do katerih je prejemnik licence upravičen pri poslovanju.

  6.4 V primeru kršitve te obveznosti bo veljalo, da je prejemnik licence sprejel programsko opremo kot brezhibno.

  DOKUMENTACIJA

  7 Garancija
  7.1 Razen kot je izrecno navedeno v tej pogodbi, dajalec licence izključuje vse garancije, zagotovila, pogoje ali kakršnekoli druge zaveze, izrecne ali posredne, zakonsko predpisane ali druge, in se izrecno odpoveduje vsem posrednim jamstvom, vključno (brez omejitve) z garancijami, zagotovili, pogoji ali drugimi zavezami glede prodajne kakovosti ali primernosti za določen namen ali zadovoljive kakovosti ali razumnega znanja in skrbnosti, v vsakem primeru do največje možne mere, ki jo dopušča veljavna zakonodaja.  Brez vpliva na zgoraj navedeno je dokumentacija zagotovljena takšna, kot je, kakršna je na voljo in brez kakršnekoli garancije.

  7.2 Informacije in pogledi, izraženi v dokumentaciji, vključno z naslovi URL in drugimi referencami na spletne strani, se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega obvestila.

  7.3 Nekateri primeri, opisani v dokumentaciji, so podani le kot prikaz in so izmišljeni. Mišljena ni nikakršna dejanska povezava z resničnim življenjem in o njih ni mogoče sklepati.

  8. Pravice intelektualne lastnine 
  8.1 Vse lastništvo in pravice intelektualne lastnine do dokumentacije in morebitnih izpeljanih del ostajajo izključno last dajalca licence in/ali njegovih dajalcev licence. Prejemnik licence priznava takšne lastninske pravice in ne bo na noben način deloval na način, s katerim bi ogrožal, omejeval ali kakorkoli vplival na pravice dajalca licence za dokumentacijo. Poleg tega prejemnik licence brez predhodnega pisnega dovoljenja dajalca licence ne sme odstranjevati ali spreminjati blagovnih oznak, logotipov, obvestil o avtorskih pravicah ali drugih lastniških pravicah, legend, simbolov ali nalepk na dokumentaciji. Vsakršno nepooblaščeno odstopanje od tega pogoja bo imelo za posledico samodejno prenehanje pogodbe. Dajalec licence si pridržuje pravico, da sproži pravne postopke v primeru kršenja tega pogoja.

  9. Pravica do kopiranja dokumentacije in njene uporabe
  9.1 Prejemnik licence lahko ta dokument kopira in uporablja le za svoje interne namene kot referenco. Dokumentacija je zagotovljena prejemniku licence za njegovo lastno uporabo in ne za nadaljnjo 

  PROGRAMSKA OPREMA IN DOKUMENTACIJA

  10. Odgovornost
  10.1 Celotna odgovornost dajalca licence do prejemnika licence  v primeru kršenja te pogodbe ali oškodovanja je omejena na vsoto za nakup licence, ki jo je vplačal prejemnik licence za programsko opremo in/ali dokumentacijo. Stranki se strinjata, da dajalec licence ni odgovoren za naključno ali posledično škodo, tj. izgubo dobička, izgubo prihrankov ali izgubo, ki jo povzroči prekinitev poslovanja.

  10.2 Dajalec licence ni odgovoren do prejemnika licence zaradi pogodbe, oškodovanja ali iz drugih razlogov za kakršnokoli:

  a) izgubo dobička; ali

  b) izgubo dobrega imena; ali

  c) izgubo posla; ali

  d) izgubo poslovne priložnosti; ali

  e) izgubo pričakovanih prihrankov; ali

  f) izgubo ali okvaro podatkov ali informacij; ali

  g) drugo posebno neposredno ali posledično škodo.

  10.3 Omejitve odgovornosti, opredeljene v tem členu, ne veljajo, če je škoda posledica namernega ravnanja ali namerne malomarnosti dajalca
  licence.

  11. Veljavnost in prenehanje pogodbe 
  11.1 Ta pogodba stopi v veljavo takoj, ko pridobitelj licence sprejme pogoje te pogodbe s klikom na gumb Sprejmi in nadaljuj.

  11.2 Ta licenca in pravica prejemnika licence do uporabe programske opreme in/ali dokumentacije samodejno prenehata, če prejemnik licence krši kateregakoli od pogojev te pogodbe.

  11.3 Tako dajalec kot prejemnik licence lahko prekine to pogodbo na podlagi 14-dnevnega vnaprejšnjega obvestila.

  11.4 V primeru prenehanja mora prejemnik licence uničiti izvirnik in vse kopije programske opreme  in/ali dokumentacije ter potrditi uničenje dajalcu licence.

  12. Ni drugih veljavnih pogodb, pisna oblika 
  12.1 Ta pogodba ureja pogodbeno razmerje med dajalcem licence in prejemnikom licence glede pogodbene obveznosti, določene s to licenco. Drugih dogovorov ni. S sprejemom te pogodbe vse morebitne prejšnje pogodbe in dogovori postanejo nični.

  12.2. Vsaka sprememba te pogodbe mora biti podana v pisni obliki.

  13. Obvestila
  13.1 Vsa obvestila dajalcu licence morajo biti poslana v pisni obliki na naslednji naslov:

  KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS EUROPE B.V.

  Bloemlaan 4

  2132 NP Hoofddorp, the Netherlands

  14. Veljavna zakonodaja in pristojnost 
  14.1 Za vsa razmerja med dajalcem licence in prejemnikom licence bo štelo, da zanje veljajo in se razlagajo v skladu z zakonodajo Nizozemske, pri čemer je Dunajska konvencija o pogodbah o mednarodni prodaji blaga izključena.

  14.2 Vse spore, ki bi izhajali iz te pogodbe, bo dokončno rešilo pristojno sodišče v Amsterdamu na Nizozemskem.

   

  Vsi
  JSON[{"description":"[Recommended] Linux printer driver packages","sortDate":{"year":2021,"month":4,"dayOfMonth":7,"hourOfDay":13,"minute":44,"second":17},"title":"Linux Universal Driver (Phase9_20210527)","extension":"ZIP","size":"447 MB","osList":["linux"],"languagesList":[],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/si/drivers/all/Linux_Universal_Driver_zip.download.zip","fileName":"Linux_Universal_Driver.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/si/drivers/all/Linux_Universal_Driver_zip","dcPageTitle":"Linux Universal Driver"},{"description":"Printer driver for Mac OS","sortDate":{"year":2021,"month":4,"dayOfMonth":7,"hourOfDay":12,"minute":14,"second":34},"title":"Mac Universal Driver (5.2_2021.03.23)","extension":"ZIP","size":"55 MB","osList":["mac"],"languagesList":[],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/si/drivers/all/Mac_Universal_Driver_zip.download.zip","fileName":"Mac_Universal_Driver.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/si/drivers/all/Mac_Universal_Driver_zip","dcPageTitle":"Mac Universal Driver"},{"sortDate":{"year":2020,"month":11,"dayOfMonth":22,"hourOfDay":17,"minute":16,"second":0},"title":"TüV_GS_Certificate_ECOSYS-M5521cdn-M5521cdw-M5526cdn-M5526cdw (Dec. 2020)","extension":"PDF","size":"247 KB","osList":[],"languagesList":["en","de"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/certificate/ECOSYS_M5526cdw_Series_TuV_GS_2021_pdf.download.pdf","fileName":"ECOSYS-M5526cdw-Series_TuV-GS_2021.pdf","folderName":"Certificate","dcId":"/content/download-center/si/documents/certificate/ECOSYS_M5526cdw_Series_TuV_GS_2021_pdf","dcPageTitle":"TüV_GS_Certificate_ECOSYS-M5521cdn-M5521cdw-M5526cdn-M5526cdw"},{"sortDate":{"year":2020,"month":11,"dayOfMonth":21,"hourOfDay":16,"minute":32,"second":0},"title":"CE declaration_M5521cdn M5526cdn (Dec. 2020)","extension":"PDF","size":"397 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/certificate/Sirius_MFP_N_CE_declaration_pdf.download.pdf","fileName":"Sirius MFP-N_CE declaration.pdf","folderName":"Certificate","dcId":"/content/download-center/si/documents/certificate/Sirius_MFP_N_CE_declaration_pdf","dcPageTitle":"CE declaration_M5521cdn M5526cdn"},{"description":"[Recommended] Printer drivers with advanced features","sortDate":{"year":2020,"month":10,"dayOfMonth":17,"hourOfDay":14,"minute":40,"second":0},"title":"KX Universal Printer Driver (v.8.2.0623)","extension":"ZIP","size":"312 MB","osList":["win10","win8","win7","winserver2019","winserver2016","winserver2012"],"languagesList":[],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/si/drivers/all/KX_Universal_Printer_Driver_zip.download.zip","fileName":"KX_Universal_Printer_Driver.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/si/drivers/all/KX_Universal_Printer_Driver_zip","dcPageTitle":"KX Universal Printer Driver"},{"description":"Microsoft architecture v4 driver","sortDate":{"year":2020,"month":7,"dayOfMonth":31,"hourOfDay":9,"minute":52,"second":3},"title":"KX v4 Printer Driver (v.6.0.1527)","extension":"ZIP","size":"111 MB","osList":["win10","winserver2019","winserver2016"],"languagesList":[],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/si/drivers/all/Kxv4Driver_signed_zip.download.zip","fileName":"Kxv4Driver_signed.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/si/drivers/all/Kxv4Driver_signed_zip","dcPageTitle":"KX v4 Printer Driver"},{"description":"Scanner driver for Linux OS","sortDate":{"year":2020,"month":7,"dayOfMonth":19,"hourOfDay":13,"minute":27,"second":0},"title":"SANE Driver (2.0.0326)","extension":"ZIP","size":"15 MB","osList":["linux"],"languagesList":[],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/si/drivers/all/SANE_Driver_zip.download.zip","fileName":"SANE_Driver.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/si/drivers/all/SANE_Driver_zip","dcPageTitle":"SANE Driver"},{"sortDate":{"year":2020,"month":7,"dayOfMonth":14,"hourOfDay":13,"minute":23,"second":16},"title":"RoHS_ECOSYSM5526cdn (RoHS_ECOSYSM5526cdn.pdf)","extension":"PDF","size":"154 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/certificate/RoHS_ECOSYSM5526cdn_pdf.download.pdf","fileName":"RoHS_ECOSYSM5526cdn.pdf","folderName":"Certificate","dcId":"/content/download-center/si/documents/certificate/RoHS_ECOSYSM5526cdn_pdf","dcPageTitle":"RoHS_ECOSYSM5526cdn"},{"description":"Printer drivers for Mac OS","sortDate":{"year":2020,"month":6,"dayOfMonth":15,"hourOfDay":15,"minute":6,"second":0},"title":"Mac Phase Driver (2020.07.01) (v.5.1)","extension":"ZIP","size":"36 MB","osList":["mac"],"languagesList":[],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/si/drivers/all/Mac_Phase_5_1_2020_07_01_zip.download.zip","fileName":"Mac Phase 5.1_2020.07.01.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/si/drivers/all/Mac_Phase_5_1_2020_07_01_zip","dcPageTitle":"Mac Phase Driver (2020.07.01)"},{"sortDate":{"year":2020,"month":6,"dayOfMonth":3,"hourOfDay":14,"minute":5,"second":0},"title":"Kyocera_QuickScan (v2.1.0608 )","extension":"ZIP","size":"47 MB","osList":[],"languagesList":[],"category":"application","dcLink":"/content/download-center/si/applications/all/Kyocera_QuickScan_zip.download.zip","fileName":"Kyocera_QuickScan.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/si/applications/all/Kyocera_QuickScan_zip","dcPageTitle":"Kyocera_QuickScan"},{"sortDate":{"year":2020,"month":4,"dayOfMonth":31,"hourOfDay":8,"minute":3,"second":25},"title":"ECOSYS M5526cdn_M5526cdw Datasheet (DS_ECO_M5526cdn_M5526cdw_VIEW.pdf)","extension":"PDF","size":"690 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/datasheet/DS_ECO_M5526cdn_M5526cdw_VIEW_pdf.download.pdf","fileName":"DS_ECO_M5526cdn_M5526cdw_VIEW.pdf","folderName":"Datasheet","dcId":"/content/download-center/si/documents/datasheet/DS_ECO_M5526cdn_M5526cdw_VIEW_pdf","dcPageTitle":"ECOSYS M5526cdn_M5526cdw Datasheet "},{"sortDate":{"year":2020,"month":1,"dayOfMonth":11,"hourOfDay":13,"minute":15,"second":0},"title":"Kyocera Classic Universal Printer Driver (3.3)","extension":"ZIP","size":"15 MB","osList":["win10","win8","win7","winvista","winserver2016","winserver2012","winserver200864r2","winserver2008","winxp"],"languagesList":["ca","nl","en","fr","de","it","pt","es","sv"],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/si/drivers/all/KyoClassicUniversal_v3_3_zip.download.zip","fileName":"KyoClassicUniversal_v3.3.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/si/drivers/all/KyoClassicUniversal_v3_3_zip","dcPageTitle":"Kyocera Classic Universal Printer Driver"},{"description":"Driver for sending FAX from PC","sortDate":{"year":2019,"month":9,"dayOfMonth":17,"hourOfDay":15,"minute":42,"second":0},"title":"FAX Driver (v.7.0.1002 )","extension":"ZIP","size":"49 MB","osList":["win10","win8","win7","winserver2019","winserver2016","winserver2012","winserver200864r2","winserver2008"],"languagesList":[],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/si/drivers/all/FAX_Driver_zip.download.zip","fileName":"FAX_Driver.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/si/drivers/all/FAX_Driver_zip","dcPageTitle":"FAX Driver"},{"sortDate":{"year":2018,"month":9,"dayOfMonth":5,"hourOfDay":11,"minute":39,"second":3},"title":"РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ECOSYS M5526cdn, M5526cdw  Oct.2018 (OG_ECOSYSM5526cdw_RU.pdf)","extension":"PDF","size":"20 MB","osList":[],"languagesList":["ru"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_ECOSYSM5526cdw_RU_pdf.download.pdf","fileName":"OG_ECOSYSM5526cdw_RU.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_ECOSYSM5526cdw_RU_pdf","dcPageTitle":"РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ECOSYS M5526cdn, M5526cdw  Oct.2018"},{"sortDate":{"year":2018,"month":9,"dayOfMonth":5,"hourOfDay":11,"minute":37,"second":37},"title":"GUIDA ALLE FUNZIONI - ECOSYS M5526cdn, M5526cdw   Oct.2018 (OG_ECOSYSM5526cdw_IT.pdf)","extension":"PDF","size":"19 MB","osList":[],"languagesList":["it"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_ECOSYSM5526cdw_IT_pdf.download.pdf","fileName":"OG_ECOSYSM5526cdw_IT.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_ECOSYSM5526cdw_IT_pdf","dcPageTitle":"GUIDA ALLE FUNZIONI - ECOSYS M5526cdn, M5526cdw   Oct.2018"},{"sortDate":{"year":2018,"month":9,"dayOfMonth":5,"hourOfDay":11,"minute":36,"second":11},"title":"GUÍA DE USO - ECOSYS M5526cdn, M5526cdw   Oct.2018 (OG_ECOSYSM5526cdw_ES.pdf)","extension":"PDF","size":"19 MB","osList":[],"languagesList":["es"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_ECOSYSM5526cdw_ES_pdf.download.pdf","fileName":"OG_ECOSYSM5526cdw_ES.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_ECOSYSM5526cdw_ES_pdf","dcPageTitle":"GUÍA DE USO - ECOSYS M5526cdn, M5526cdw   Oct.2018"},{"sortDate":{"year":2018,"month":9,"dayOfMonth":5,"hourOfDay":11,"minute":34,"second":47},"title":"MANUEL D’UTILISATION - ECOSYS M5526cdn, M5526cdw   Oct.2018 (OG_ECOSYSM5526cdw_FR.pdf)","extension":"PDF","size":"19 MB","osList":[],"languagesList":["fr"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_ECOSYSM5526cdw_FR_pdf.download.pdf","fileName":"OG_ECOSYSM5526cdw_FR.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_ECOSYSM5526cdw_FR_pdf","dcPageTitle":"MANUEL D’UTILISATION - ECOSYS M5526cdn, M5526cdw   Oct.2018"},{"sortDate":{"year":2018,"month":9,"dayOfMonth":5,"hourOfDay":11,"minute":33,"second":12},"title":"Bedienungsanleitung - ECOSYS M5526cdn, M5526cdw  Oct.2018 (OG_ECOSYSM5526cdw_DE.pdf)","extension":"PDF","size":"22 MB","osList":[],"languagesList":["de"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_ECOSYSM5526cdw_DE_pdf.download.pdf","fileName":"OG_ECOSYSM5526cdw_DE.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_ECOSYSM5526cdw_DE_pdf","dcPageTitle":"Bedienungsanleitung - ECOSYS M5526cdn, M5526cdw  Oct.2018"},{"sortDate":{"year":2018,"month":8,"dayOfMonth":18,"hourOfDay":8,"minute":40,"second":11},"title":"Linux UPD driver with extended feature support (5.0)","extension":"ZIP","size":"287 MB","osList":["linux"],"languagesList":["de","no","fi","ru","pt","bg","lt","hr","fr","hu","sk","sl","ca","sr","sv","el","en","it","es","cs","pl","da","ro","nl","tr"],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/si/drivers/all/KyoceraLinux_Phase5_2018_08_29_zip.download.zip","fileName":"KyoceraLinux-Phase5-2018.08.29.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/si/drivers/all/KyoceraLinux_Phase5_2018_08_29_zip","dcPageTitle":"Linux UPD driver with extended feature support"},{"sortDate":{"year":2018,"month":6,"dayOfMonth":6,"hourOfDay":15,"minute":33,"second":12},"title":"The port numbers used for NW-FAX were not documented in the fax manuals.When fax communication is not possible using the Network fax card it can be because of blocked ports in the firewall. (FAQ_NW-FAX_blocked_ports-UK.pdf)","extension":"PDF","size":"137 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/faq/FAQ_NW_FAX_blocked_ports_UK_pdf.download.pdf","fileName":"FAQ_NW-FAX_blocked_ports-UK.pdf","folderName":"FAQ","dcId":"/content/download-center/si/documents/faq/FAQ_NW_FAX_blocked_ports_UK_pdf","dcPageTitle":"The port numbers used for NW-FAX were not documented in the fax manuals.When fax communication is not possible using the Network fax card it can be because of blocked ports in the firewall."},{"sortDate":{"year":2018,"month":2,"dayOfMonth":19,"hourOfDay":15,"minute":58,"second":51},"title":"Scan to Folder Setup Tool for SMB (ScanToSMB_v1.0.zip)","extension":"ZIP","size":"492 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"application","dcLink":"/content/download-center/si/applications/all/ScanToSMB_v1_0_zip.download.zip","fileName":"ScanToSMB_v1.0.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/si/applications/all/ScanToSMB_v1_0_zip","dcPageTitle":"Scan to Folder Setup Tool for SMB"},{"sortDate":{"year":2018,"month":0,"dayOfMonth":5,"hourOfDay":11,"minute":48,"second":29},"title":"TWAIN scanner driver (TWAINScannerDriver_v2.0.8106.zip)","extension":"ZIP","size":"19 MB","osList":["win10","win8","win7","winserver2016","winserver2012","winserver200864r2","winserver2008"],"languagesList":["bg","ca","hr","cs","da","nl","en","fi","fr","de","el","hu","it","lt","pl","pt","ro","ru","sr","sk","sl","es","sv","tr"],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/si/drivers/all/TWAINScannerDriver_v2_0_8106_zip.download.zip","fileName":"TWAINScannerDriver_v2.0.8106.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/si/drivers/all/TWAINScannerDriver_v2_0_8106_zip","dcPageTitle":"TWAIN scanner driver"},{"sortDate":{"year":2017,"month":11,"dayOfMonth":1,"hourOfDay":9,"minute":32,"second":44},"title":"\u003ctable border\u003d\"0\" cellspacing\u003d\"0\" cellpadding\u003d\"0\" style\u003d\"width:100%\"\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u0026nbsp;\u003c/td\u003e\u003ctd colspan\u003d\"2\"\u003eStatus Monitor of KX driver pop-up a message box for \u0026lsquo;toner low\u0026rsquo; and \u0026lsquo;toner empty\u0026rsquo;message\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e (5.0.69.29)","extension":"ZIP","size":"180 KB","osList":["win10","win8","win7","winvista"],"languagesList":["ru"],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/si/drivers/all/KXdriverAddBuyTonerDlg_zip.download.zip","fileName":"KXdriverAddBuyTonerDlg.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/si/drivers/all/KXdriverAddBuyTonerDlg_zip","dcPageTitle":"\u003ctable border\u003d\"0\" cellspacing\u003d\"0\" cellpadding\u003d\"0\" style\u003d\"width:100%\"\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u0026nbsp;\u003c/td\u003e\u003ctd colspan\u003d\"2\"\u003eStatus Monitor of KX driver pop-up a message box for \u0026lsquo;toner low\u0026rsquo; and \u0026lsquo;toner empty\u0026rsquo;message\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e"},{"sortDate":{"year":2017,"month":10,"dayOfMonth":17,"hourOfDay":12,"minute":37,"second":16},"title":"Kyocera has developed a countermeasure against the Vulnerability of the Command Center by releasing Firmware updates for\nthe effected machines (FAQ_XSS_Fix.pdf)","extension":"PDF","size":"65 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/faq/FAQ_XSS_Fix_pdf.download.pdf","fileName":"FAQ_XSS_Fix.pdf","folderName":"FAQ","dcId":"/content/download-center/si/documents/faq/FAQ_XSS_Fix_pdf","dcPageTitle":"Kyocera has developed a countermeasure against the Vulnerability of the Command Center by releasing Firmware updates for\nthe effected machines"},{"sortDate":{"year":2017,"month":9,"dayOfMonth":9,"hourOfDay":10,"minute":10,"second":44},"title":"Safety Data Sheet Developer C (ML) - ECOSYS M5526cdw, M5526cdn, M5521cdw, M5521cdn, P5026cdw, P5026cdn, P5021cdw, P5021cdn (2R7DC-KDE-01-Multi.zip)","extension":"ZIP","size":"4 MB","osList":[],"languagesList":["no","fi","sv","pt","bg","el","lt","en","hr","it","fr","hu","es","cs","sk","sl","pl","da","ro","nl"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/securitydatasheet/2R7DC_KDE_01_Multi_zip.download.zip","fileName":"2R7DC-KDE-01-Multi.zip","folderName":"Security Datasheet","dcId":"/content/download-center/si/documents/securitydatasheet/2R7DC_KDE_01_Multi_zip","dcPageTitle":"Safety Data Sheet Developer C (ML) - ECOSYS M5526cdw, M5526cdn, M5521cdw, M5521cdn, P5026cdw, P5026cdn, P5021cdw, P5021cdn"},{"sortDate":{"year":2017,"month":9,"dayOfMonth":9,"hourOfDay":10,"minute":10,"second":25},"title":"Safety Data Sheet Developer K (ML) - ECOSYS M5526cdw, M5526cdn, M5521cdw, M5521cdn, P5026cdw, P5026cdn, P5021cdw, P5021cdn (2R7DK-KDE-01-Multi.zip)","extension":"ZIP","size":"4 MB","osList":[],"languagesList":["no","fi","sv","pt","bg","el","lt","en","hr","it","fr","hu","es","cs","sk","sl","pl","da","ro","nl"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/securitydatasheet/2R7DK_KDE_01_Multi_zip.download.zip","fileName":"2R7DK-KDE-01-Multi.zip","folderName":"Security Datasheet","dcId":"/content/download-center/si/documents/securitydatasheet/2R7DK_KDE_01_Multi_zip","dcPageTitle":"Safety Data Sheet Developer K (ML) - ECOSYS M5526cdw, M5526cdn, M5521cdw, M5521cdn, P5026cdw, P5026cdn, P5021cdw, P5021cdn"},{"sortDate":{"year":2017,"month":9,"dayOfMonth":9,"hourOfDay":10,"minute":10,"second":6},"title":"Safety Data Sheet Developer Y (ML) - ECOSYS M5526cdw, M5526cdn, M5521cdw, M5521cdn, P5026cdw, P5026cdn, P5021cdw, P5021cdn (2R7DY-KDE-01-Multi.zip)","extension":"ZIP","size":"4 MB","osList":[],"languagesList":["no","fi","sv","pt","bg","el","lt","en","hr","it","fr","hu","es","cs","sk","sl","pl","da","ro","nl"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/securitydatasheet/2R7DY_KDE_01_Multi_zip.download.zip","fileName":"2R7DY-KDE-01-Multi.zip","folderName":"Security Datasheet","dcId":"/content/download-center/si/documents/securitydatasheet/2R7DY_KDE_01_Multi_zip","dcPageTitle":"Safety Data Sheet Developer Y (ML) - ECOSYS M5526cdw, M5526cdn, M5521cdw, M5521cdn, P5026cdw, P5026cdn, P5021cdw, P5021cdn"},{"sortDate":{"year":2017,"month":9,"dayOfMonth":9,"hourOfDay":10,"minute":9,"second":38},"title":"Safety Data Sheet Developer M (ML) - ECOSYS M5526cdw, M5526cdn, M5521cdw, M5521cdn, P5026cdw, P5026cdn, P5021cdw, P5021cdn (2R7DM-KDE-01-Multi.zip)","extension":"ZIP","size":"4 MB","osList":[],"languagesList":["no","fi","sv","pt","bg","el","lt","en","hr","it","fr","hu","es","cs","sk","sl","pl","da","ro","nl"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/securitydatasheet/2R7DM_KDE_01_Multi_zip.download.zip","fileName":"2R7DM-KDE-01-Multi.zip","folderName":"Security Datasheet","dcId":"/content/download-center/si/documents/securitydatasheet/2R7DM_KDE_01_Multi_zip","dcPageTitle":"Safety Data Sheet Developer M (ML) - ECOSYS M5526cdw, M5526cdn, M5521cdw, M5521cdn, P5026cdw, P5026cdn, P5021cdw, P5021cdn"},{"sortDate":{"year":2017,"month":9,"dayOfMonth":9,"hourOfDay":10,"minute":9,"second":23},"title":"Safety Data Sheet Drum - ECOSYS M5526cdw, M5526cdn, M5521cdw, M5521cdn, P5026cdw, P5026cdn, P5021cdw, P5021cdn (MSDS_Drum.pdf)","extension":"PDF","size":"36 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/securitydatasheet/MSDS_Drum_pdf.download.pdf","fileName":"MSDS_Drum.pdf","folderName":"Security Datasheet","dcId":"/content/download-center/si/documents/securitydatasheet/MSDS_Drum_pdf","dcPageTitle":"Safety Data Sheet Drum - ECOSYS M5526cdw, M5526cdn, M5521cdw, M5521cdn, P5026cdw, P5026cdn, P5021cdw, P5021cdn"},{"sortDate":{"year":2017,"month":9,"dayOfMonth":9,"hourOfDay":10,"minute":6,"second":41},"title":"MSDS_TK5240C_ECOSYS-P5026cdw-P5026cdn-M5526cdw-M5526cdn (ML) (MSDS_TK5240C_ML.zip)","extension":"ZIP","size":"4 MB","osList":[],"languagesList":["de","no","fi","sv","pt","bg","el","lt","en","hr","it","fr","hu","es","cs","sk","sl","pl","da","ro","nl"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/securitydatasheet/MSDS_TK5240C_ML_zip.download.zip","fileName":"MSDS_TK5240C_ML.zip","folderName":"Security Datasheet","dcId":"/content/download-center/si/documents/securitydatasheet/MSDS_TK5240C_ML_zip","dcPageTitle":"MSDS_TK5240C_ECOSYS-P5026cdw-P5026cdn-M5526cdw-M5526cdn (ML)"},{"sortDate":{"year":2017,"month":9,"dayOfMonth":9,"hourOfDay":10,"minute":6,"second":22},"title":"MSDS_TK5240K_ECOSYS-P5026cdw-P5026cdn-M5526cdw-M5526cdn (ML) (MSDS_TK5240K_ML.zip)","extension":"ZIP","size":"4 MB","osList":[],"languagesList":["no","fi","sv","pt","bg","el","lt","en","hr","it","fr","hu","es","cs","sk","sl","pl","da","ro","nl"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/securitydatasheet/MSDS_TK5240K_ML_zip.download.zip","fileName":"MSDS_TK5240K_ML.zip","folderName":"Security Datasheet","dcId":"/content/download-center/si/documents/securitydatasheet/MSDS_TK5240K_ML_zip","dcPageTitle":"MSDS_TK5240K_ECOSYS-P5026cdw-P5026cdn-M5526cdw-M5526cdn (ML)"},{"sortDate":{"year":2017,"month":9,"dayOfMonth":9,"hourOfDay":10,"minute":6,"second":3},"title":"MSDS_TK5240Y_ECOSYS-P5026cdw-P5026cdn-M5526cdw-M5526cdn (ML) (MSDS_TK5240Y_ML.zip)","extension":"ZIP","size":"4 MB","osList":[],"languagesList":["no","fi","sv","pt","bg","el","lt","en","hr","it","fr","hu","es","cs","sk","sl","pl","da","ro","nl"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/securitydatasheet/MSDS_TK5240Y_ML_zip.download.zip","fileName":"MSDS_TK5240Y_ML.zip","folderName":"Security Datasheet","dcId":"/content/download-center/si/documents/securitydatasheet/MSDS_TK5240Y_ML_zip","dcPageTitle":"MSDS_TK5240Y_ECOSYS-P5026cdw-P5026cdn-M5526cdw-M5526cdn (ML)"},{"sortDate":{"year":2017,"month":9,"dayOfMonth":9,"hourOfDay":10,"minute":5,"second":43},"title":"MSDS_TK5240M_ECOSYS-P5026cdw-P5026cdn-M5526cdw-M5526cdn (ML) (MSDS_TK5240M_ML.zip)","extension":"ZIP","size":"4 MB","osList":[],"languagesList":["de","no","fi","sv","pt","bg","el","lt","en","hr","it","fr","hu","es","cs","sk","sl","pl","da","ro","nl"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/securitydatasheet/MSDS_TK5240M_ML_zip.download.zip","fileName":"MSDS_TK5240M_ML.zip","folderName":"Security Datasheet","dcId":"/content/download-center/si/documents/securitydatasheet/MSDS_TK5240M_ML_zip","dcPageTitle":"MSDS_TK5240M_ECOSYS-P5026cdw-P5026cdn-M5526cdw-M5526cdn (ML)"},{"sortDate":{"year":2017,"month":5,"dayOfMonth":8,"hourOfDay":12,"minute":19,"second":45},"title":"Quick Guide - ECOSYS M5526cdn, M5526cdw (Multi Language) (QG_ECOSYS-M5526cdn_M5526cdw_ML.pdf)","extension":"PDF","size":"2 MB","osList":[],"languagesList":["de","no","fi","ru","sv","pt","el","en","it","fr","hu","es","cs","ar","pl","da","ro","ca","nl","tr"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/QG_ECOSYS_M5526cdn_M5526cdw_ML_pdf.download.pdf","fileName":"QG_ECOSYS-M5526cdn_M5526cdw_ML.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/QG_ECOSYS_M5526cdn_M5526cdw_ML_pdf","dcPageTitle":"Quick Guide - ECOSYS M5526cdn, M5526cdw (Multi Language)"},{"sortDate":{"year":2017,"month":5,"dayOfMonth":8,"hourOfDay":12,"minute":18,"second":46},"title":"First Steps - Quick Guide ECOSYS M5526cdn(w) Multi language (QG_ECOSYSM5526cdw_series_ML.pdf)","extension":"PDF","size":"2 MB","osList":[],"languagesList":["de","no","fi","ru","sv","pt","el","en","it","fr","hu","es","cs","ar","pl","da","ro","ca","nl","tr"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/QG_ECOSYSM5526cdw_series_ML_pdf.download.pdf","fileName":"QG_ECOSYSM5526cdw_series_ML.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/QG_ECOSYSM5526cdw_series_ML_pdf","dcPageTitle":"First Steps - Quick Guide ECOSYS M5526cdn(w) Multi language"},{"sortDate":{"year":2017,"month":3,"dayOfMonth":6,"hourOfDay":6,"minute":31,"second":14},"title":"Scanner driver (TWAIN / WIA) (2.0.6421 / 2.2.0426)","extension":"ZIP","size":"21 MB","osList":["win10","winserver2008","winserver200864r2","win8","win7","winserver2012","winvista"],"languagesList":["de","no","fi","ru","pt","bg","lt","hr","fr","hu","sk","sl","ca","sr","sv","el","en","it","es","cs","pl","da","ro","nl","tr"],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/si/drivers/all/Scanner_2_x_x_ECOSYS_M5521_5526_P5021_5026_zip.download.zip","fileName":"Scanner_2.x.x_ECOSYS_M5521_5526_P5021_5026.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/si/drivers/all/Scanner_2_x_x_ECOSYS_M5521_5526_P5021_5026_zip","dcPageTitle":"Scanner driver (TWAIN / WIA)"},{"sortDate":{"year":2017,"month":3,"dayOfMonth":6,"hourOfDay":6,"minute":30,"second":30},"title":"Fax driver (4.0.3728)","extension":"ZIP","size":"34 MB","osList":["win10","winserver2008","winserver200864r2","win8","win7","winserver2012","winvista"],"languagesList":["de","no","fi","ru","pt","bg","lt","hr","fr","hu","sk","sl","ca","sr","sv","el","en","it","es","cs","pl","da","ro","nl","tr"],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/si/drivers/all/FAXDrv_4_0_3728_ECOSYS_M5521_5526_P5021_5026_zip.download.zip","fileName":"FAXDrv_4.0.3728_ECOSYS_M5521_5526_P5021_5026.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/si/drivers/all/FAXDrv_4_0_3728_ECOSYS_M5521_5526_P5021_5026_zip","dcPageTitle":"Fax driver"},{"sortDate":{"year":2017,"month":1,"dayOfMonth":22,"hourOfDay":9,"minute":22,"second":14},"title":"Blue Angel Certificate (BA_ECOSYS_M5526cdn.pdf)","extension":"PDF","size":"960 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/certificate/BA_ECOSYS_M5526cdn_pdf.download.pdf","fileName":"BA_ECOSYS_M5526cdn.pdf","folderName":"Certificate","dcId":"/content/download-center/si/documents/certificate/BA_ECOSYS_M5526cdn_pdf","dcPageTitle":"Blue Angel Certificate"},{"sortDate":{"year":2017,"month":0,"dayOfMonth":31,"hourOfDay":5,"minute":29,"second":31},"title":"PCL Barcode Flash 3.04.3 Type D / E (PCL-Barcode_Flash_Update_3-04-3_Type_D-E.zip)","extension":"ZIP","size":"1 MB","osList":[],"languagesList":["ar","bg","ca","hr","cs","da","nl","en","fi","fr","de","el","he","hu","it","ja","lt","pl","pt","ro","ru","sk","sl","es","sv","tr"],"category":"application","dcLink":"/content/download-center/si/applications/all/PCL_Barcode_Flash_Update_3_04_3_Type_D_E_zip.download.zip","fileName":"PCL-Barcode_Flash_Update_3-04-3_Type_D-E.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/si/applications/all/PCL_Barcode_Flash_Update_3_04_3_Type_D_E_zip","dcPageTitle":"PCL Barcode Flash 3.04.3 Type D / E"},{"sortDate":{"year":2017,"month":0,"dayOfMonth":13,"hourOfDay":10,"minute":26,"second":33},"title":"ÇALIŞTIRMA KILAVUZU - ECOSYS M5526cdn, M5526cdw Rev.1 (OG_ECOSYSM5526cdw_TR.pdf)","extension":"PDF","size":"13 MB","osList":[],"languagesList":["tr"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_ECOSYSM5526cdw_TR_pdf.download.pdf","fileName":"OG_ECOSYSM5526cdw_TR.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_ECOSYSM5526cdw_TR_pdf","dcPageTitle":"ÇALIŞTIRMA KILAVUZU - ECOSYS M5526cdn, M5526cdw Rev.1"},{"sortDate":{"year":2017,"month":0,"dayOfMonth":13,"hourOfDay":10,"minute":24,"second":58},"title":"PODRĘCZNIK OBSŁUGI - ECOSYS M5526cdn, M5526cdw Rev.1 (OG_ECOSYSM5526cdw_PL.pdf)","extension":"PDF","size":"13 MB","osList":[],"languagesList":["pl"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_ECOSYSM5526cdw_PL_pdf.download.pdf","fileName":"OG_ECOSYSM5526cdw_PL.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_ECOSYSM5526cdw_PL_pdf","dcPageTitle":"PODRĘCZNIK OBSŁUGI - ECOSYS M5526cdn, M5526cdw Rev.1"},{"sortDate":{"year":2017,"month":0,"dayOfMonth":13,"hourOfDay":10,"minute":23,"second":9},"title":"GUIA DE USO - ECOSYS M5526cdn, M5526cdw Rev.1 (OG_ECOSYSM5526cdw_PT.pdf)","extension":"PDF","size":"12 MB","osList":[],"languagesList":["pt"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_ECOSYSM5526cdw_PT_pdf.download.pdf","fileName":"OG_ECOSYSM5526cdw_PT.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_ECOSYSM5526cdw_PT_pdf","dcPageTitle":"GUIA DE USO - ECOSYS M5526cdn, M5526cdw Rev.1"},{"sortDate":{"year":2017,"month":0,"dayOfMonth":13,"hourOfDay":10,"minute":19,"second":25},"title":"GHID DE OPERARE - ECOSYS M5526cdn, M5526cdw Rev.1 (OG_ECOSYSM5526cdw_RO.pdf)","extension":"PDF","size":"13 MB","osList":[],"languagesList":["ro"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_ECOSYSM5526cdw_RO_pdf.download.pdf","fileName":"OG_ECOSYSM5526cdw_RO.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_ECOSYSM5526cdw_RO_pdf","dcPageTitle":"GHID DE OPERARE - ECOSYS M5526cdn, M5526cdw Rev.1"},{"sortDate":{"year":2017,"month":0,"dayOfMonth":13,"hourOfDay":10,"minute":17,"second":31},"title":"BRUKSANVISNING - ECOSYS M5526cdn, M5526cdw Rev.1 (OG_ECOSYSM5526cdw_SV.pdf)","extension":"PDF","size":"12 MB","osList":[],"languagesList":["sv"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_ECOSYSM5526cdw_SV_pdf.download.pdf","fileName":"OG_ECOSYSM5526cdw_SV.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_ECOSYSM5526cdw_SV_pdf","dcPageTitle":"BRUKSANVISNING - ECOSYS M5526cdn, M5526cdw Rev.1"},{"sortDate":{"year":2017,"month":0,"dayOfMonth":13,"hourOfDay":10,"minute":10,"second":33},"title":"HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - ECOSYS M5526cdn, M5526cdw Rev.1 (OG_ECOSYSM5526cdw_HU.pdf)","extension":"PDF","size":"12 MB","osList":[],"languagesList":["hu"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_ECOSYSM5526cdw_HU_pdf.download.pdf","fileName":"OG_ECOSYSM5526cdw_HU.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_ECOSYSM5526cdw_HU_pdf","dcPageTitle":"HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - ECOSYS M5526cdn, M5526cdw Rev.1"},{"sortDate":{"year":2017,"month":0,"dayOfMonth":13,"hourOfDay":10,"minute":8,"second":44},"title":"GEBRUIKERSHANDLEIDING - ECOSYS M5526cdn, M5526cdw Rev.1 (OG_ECOSYSM5526cdw_NL.pdf)","extension":"PDF","size":"12 MB","osList":[],"languagesList":["nl"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_ECOSYSM5526cdw_NL_pdf.download.pdf","fileName":"OG_ECOSYSM5526cdw_NL.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_ECOSYSM5526cdw_NL_pdf","dcPageTitle":"GEBRUIKERSHANDLEIDING - ECOSYS M5526cdn, M5526cdw Rev.1"},{"sortDate":{"year":2017,"month":0,"dayOfMonth":13,"hourOfDay":10,"minute":5,"second":14},"title":"OPERATØRHÅNDBOK - ECOSYS M5526cdn, M5526cdw Rev.1 (OG_ECOSYSM5526cdw_NO.pdf)","extension":"PDF","size":"12 MB","osList":[],"languagesList":["no"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_ECOSYSM5526cdw_NO_pdf.download.pdf","fileName":"OG_ECOSYSM5526cdw_NO.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_ECOSYSM5526cdw_NO_pdf","dcPageTitle":"OPERATØRHÅNDBOK - ECOSYS M5526cdn, M5526cdw Rev.1"},{"sortDate":{"year":2017,"month":0,"dayOfMonth":13,"hourOfDay":10,"minute":3,"second":22},"title":"ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ - ECOSYS M5526cdn, M5526cdw Rev.1 (OG_ECOSYSM5526cdw_EL.pdf)","extension":"PDF","size":"13 MB","osList":[],"languagesList":["el"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_ECOSYSM5526cdw_EL_pdf.download.pdf","fileName":"OG_ECOSYSM5526cdw_EL.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_ECOSYSM5526cdw_EL_pdf","dcPageTitle":"ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ - ECOSYS M5526cdn, M5526cdw Rev.1"},{"sortDate":{"year":2017,"month":0,"dayOfMonth":13,"hourOfDay":10,"minute":1,"second":42},"title":"KÄYTTÖOPAS - ECOSYS M5526cdn, M5526cdw Rev.1 (OG_ECOSYSM5526cdw_FI.pdf)","extension":"PDF","size":"12 MB","osList":[],"languagesList":["fi"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_ECOSYSM5526cdw_FI_pdf.download.pdf","fileName":"OG_ECOSYSM5526cdw_FI.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_ECOSYSM5526cdw_FI_pdf","dcPageTitle":"KÄYTTÖOPAS - ECOSYS M5526cdn, M5526cdw Rev.1"},{"sortDate":{"year":2017,"month":0,"dayOfMonth":13,"hourOfDay":9,"minute":54,"second":43},"title":"دليل التشغيل ECOSYS M5526cdn, M5526cdw  Rev.1 (OG_ECOSYSM5526cdw_AR.pdf)","extension":"PDF","size":"20 MB","osList":[],"languagesList":["ar"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_ECOSYSM5526cdw_AR_pdf.download.pdf","fileName":"OG_ECOSYSM5526cdw_AR.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_ECOSYSM5526cdw_AR_pdf","dcPageTitle":"دليل التشغيل ECOSYS M5526cdn, M5526cdw  Rev.1"},{"sortDate":{"year":2017,"month":0,"dayOfMonth":13,"hourOfDay":9,"minute":51,"second":3},"title":"MANUAL D’INSTRUCCIONS - ECOSYS M5526cdn, M5526cdw Rev.1 (OG_ECOSYSM5526cdw_CA.pdf)","extension":"PDF","size":"12 MB","osList":[],"languagesList":["ca"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_ECOSYSM5526cdw_CA_pdf.download.pdf","fileName":"OG_ECOSYSM5526cdw_CA.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_ECOSYSM5526cdw_CA_pdf","dcPageTitle":"MANUAL D’INSTRUCCIONS - ECOSYS M5526cdn, M5526cdw Rev.1"},{"sortDate":{"year":2017,"month":0,"dayOfMonth":13,"hourOfDay":9,"minute":49,"second":12},"title":"BETJENINGSVEJLEDNING - ECOSYS M5526cdn, M5526cdw Rev.1 (OG_ECOSYSM5526cdw_DA.pdf)","extension":"PDF","size":"12 MB","osList":[],"languagesList":["da"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_ECOSYSM5526cdw_DA_pdf.download.pdf","fileName":"OG_ECOSYSM5526cdw_DA.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_ECOSYSM5526cdw_DA_pdf","dcPageTitle":"BETJENINGSVEJLEDNING - ECOSYS M5526cdn, M5526cdw Rev.1"},{"sortDate":{"year":2017,"month":0,"dayOfMonth":13,"hourOfDay":9,"minute":47,"second":28},"title":"NÁVOD K OBSLUZE - ECOSYS M5526cdn, M5526cdw\n (OG_ECOSYSM5526cdw_CS.pdf)","extension":"PDF","size":"12 MB","osList":[],"languagesList":["cs"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_ECOSYSM5526cdw_CS_pdf.download.pdf","fileName":"OG_ECOSYSM5526cdw_CS.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_ECOSYSM5526cdw_CS_pdf","dcPageTitle":"NÁVOD K OBSLUZE - ECOSYS M5526cdn, M5526cdw\n"},{"sortDate":{"year":2017,"month":0,"dayOfMonth":12,"hourOfDay":15,"minute":11,"second":34},"title":"First Steps - Quick Guide ECOSYS M5526cdw(n) (QG_ECOSYSM5526cdw_HE.pdf)","extension":"PDF","size":"2 MB","osList":[],"languagesList":["he"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/QG_ECOSYSM5526cdw_HE_pdf.download.pdf","fileName":"QG_ECOSYSM5526cdw_HE.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/QG_ECOSYSM5526cdw_HE_pdf","dcPageTitle":"First Steps - Quick Guide ECOSYS M5526cdw(n)"},{"sortDate":{"year":2017,"month":0,"dayOfMonth":6,"hourOfDay":8,"minute":5,"second":20},"title":"Command Center RX User Guide (Rev. 10)","extension":"PDF","size":"1 MB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/CommandCenterRX_EN_pdf.download.pdf","fileName":"CommandCenterRX_EN.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/CommandCenterRX_EN_pdf","dcPageTitle":"Command Center RX User Guide"},{"sortDate":{"year":2016,"month":10,"dayOfMonth":3,"hourOfDay":9,"minute":18,"second":52},"title":"Prospekt ECOSYS M5526cdn, ECOSYS M5526cdw (SLO_ECO_M5526cdn_M5526cdw.pdf)","extension":"PDF","size":"678 KB","osList":[],"languagesList":[],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/datasheet/SLO_ECO_M5526cdn_M5526cdw_pdf.download.pdf","fileName":"SLO_ECO_M5526cdn_M5526cdw.pdf","folderName":"Datasheet","dcId":"/content/download-center/si/documents/datasheet/SLO_ECO_M5526cdn_M5526cdw_pdf","dcPageTitle":"Prospekt ECOSYS M5526cdn, ECOSYS M5526cdw"},{"sortDate":{"year":2016,"month":9,"dayOfMonth":31,"hourOfDay":12,"minute":3,"second":56},"title":"MSDS_TK5240M_ECOSYS-P5026cdw-P5026cdn-M5526cdw-M5526cdn_EN (MSDS_TK5240M_ECOSYS-P5026cdw-P5026cdn-M5526cdw-M5526cdn_EN.pdf)","extension":"PDF","size":"93 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/securitydatasheet/MSDS_TK5240M_ECOSYS_P5026cdw_P5026cdn_M5526cdw_M5526cdn_EN_pdf.download.pdf","fileName":"MSDS_TK5240M_ECOSYS-P5026cdw-P5026cdn-M5526cdw-M5526cdn_EN.pdf","folderName":"Security Datasheet","dcId":"/content/download-center/si/documents/securitydatasheet/MSDS_TK5240M_ECOSYS_P5026cdw_P5026cdn_M5526cdw_M5526cdn_EN_pdf","dcPageTitle":"MSDS_TK5240M_ECOSYS-P5026cdw-P5026cdn-M5526cdw-M5526cdn_EN"},{"sortDate":{"year":2016,"month":9,"dayOfMonth":31,"hourOfDay":12,"minute":3,"second":37},"title":"MSDS_TK5240Y_ECOSYS-P5026cdw-P5026cdn-M5526cdw-M5526cdn_EN (MSDS_TK5240Y_ECOSYS-P5026cdw-P5026cdn-M5526cdw-M5526cdn_EN.pdf)","extension":"PDF","size":"93 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/securitydatasheet/MSDS_TK5240Y_ECOSYS_P5026cdw_P5026cdn_M5526cdw_M5526cdn_EN_pdf.download.pdf","fileName":"MSDS_TK5240Y_ECOSYS-P5026cdw-P5026cdn-M5526cdw-M5526cdn_EN.pdf","folderName":"Security Datasheet","dcId":"/content/download-center/si/documents/securitydatasheet/MSDS_TK5240Y_ECOSYS_P5026cdw_P5026cdn_M5526cdw_M5526cdn_EN_pdf","dcPageTitle":"MSDS_TK5240Y_ECOSYS-P5026cdw-P5026cdn-M5526cdw-M5526cdn_EN"},{"sortDate":{"year":2016,"month":9,"dayOfMonth":31,"hourOfDay":12,"minute":2,"second":40},"title":"MSDS_TK5240K_ECOSYS-P5026cdw-P5026cdn-M5526cdw-M5526cdn_EN (MSDS_TK5240K_ECOSYS-P5026cdw-P5026cdn-M5526cdw-M5526cdn_EN.pdf)","extension":"PDF","size":"93 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/securitydatasheet/MSDS_TK5240K_ECOSYS_P5026cdw_P5026cdn_M5526cdw_M5526cdn_EN_pdf.download.pdf","fileName":"MSDS_TK5240K_ECOSYS-P5026cdw-P5026cdn-M5526cdw-M5526cdn_EN.pdf","folderName":"Security Datasheet","dcId":"/content/download-center/si/documents/securitydatasheet/MSDS_TK5240K_ECOSYS_P5026cdw_P5026cdn_M5526cdw_M5526cdn_EN_pdf","dcPageTitle":"MSDS_TK5240K_ECOSYS-P5026cdw-P5026cdn-M5526cdw-M5526cdn_EN"},{"sortDate":{"year":2016,"month":9,"dayOfMonth":31,"hourOfDay":12,"minute":1,"second":58},"title":"MSDS_TK5240C_ECOSYS-P5026cdw-P5026cdn-M5526cdw-M5526cdn_EN (MSDS_TK5240C_ECOSYS-P5026cdw-P5026cdn-M5526cdw-M5526cdn_EN.pdf)","extension":"PDF","size":"93 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/securitydatasheet/MSDS_TK5240C_ECOSYS_P5026cdw_P5026cdn_M5526cdw_M5526cdn_EN_pdf.download.pdf","fileName":"MSDS_TK5240C_ECOSYS-P5026cdw-P5026cdn-M5526cdw-M5526cdn_EN.pdf","folderName":"Security Datasheet","dcId":"/content/download-center/si/documents/securitydatasheet/MSDS_TK5240C_ECOSYS_P5026cdw_P5026cdn_M5526cdw_M5526cdn_EN_pdf","dcPageTitle":"MSDS_TK5240C_ECOSYS-P5026cdw-P5026cdn-M5526cdw-M5526cdn_EN"},{"sortDate":{"year":2016,"month":9,"dayOfMonth":31,"hourOfDay":11,"minute":36,"second":2},"title":"Safety Data Sheet Developer C - ECOSYS M5526cdw, M5526cdn, M5521cdw, M5521cdn, P5026cdw, P5026cdn, P5021cdw, P5021cdn (2R7DC-KDE-01-EN.pdf)","extension":"PDF","size":"92 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/securitydatasheet/2R7DC_KDE_01_EN_pdf.download.pdf","fileName":"2R7DC-KDE-01-EN.pdf","folderName":"Security Datasheet","dcId":"/content/download-center/si/documents/securitydatasheet/2R7DC_KDE_01_EN_pdf","dcPageTitle":"Safety Data Sheet Developer C - ECOSYS M5526cdw, M5526cdn, M5521cdw, M5521cdn, P5026cdw, P5026cdn, P5021cdw, P5021cdn"},{"sortDate":{"year":2016,"month":9,"dayOfMonth":31,"hourOfDay":11,"minute":35,"second":41},"title":"Safety Data Sheet Developer M - ECOSYS M5526cdw, M5526cdn, M5521cdw, M5521cdn, P5026cdw, P5026cdn, P5021cdw, P5021cdn (2R7DM-KDE-01-EN.pdf)","extension":"PDF","size":"92 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/securitydatasheet/2R7DM_KDE_01_EN_pdf.download.pdf","fileName":"2R7DM-KDE-01-EN.pdf","folderName":"Security Datasheet","dcId":"/content/download-center/si/documents/securitydatasheet/2R7DM_KDE_01_EN_pdf","dcPageTitle":"Safety Data Sheet Developer M - ECOSYS M5526cdw, M5526cdn, M5521cdw, M5521cdn, P5026cdw, P5026cdn, P5021cdw, P5021cdn"},{"sortDate":{"year":2016,"month":9,"dayOfMonth":31,"hourOfDay":11,"minute":35,"second":20},"title":"Safety Data Sheet Developer K - ECOSYS M5526cdw, M5526cdn, M5521cdw, M5521cdn, P5026cdw, P5026cdn, P5021cdw, P5021cdn (2R7DK-KDE-01-EN.pdf)","extension":"PDF","size":"93 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/securitydatasheet/2R7DK_KDE_01_EN_pdf.download.pdf","fileName":"2R7DK-KDE-01-EN.pdf","folderName":"Security Datasheet","dcId":"/content/download-center/si/documents/securitydatasheet/2R7DK_KDE_01_EN_pdf","dcPageTitle":"Safety Data Sheet Developer K - ECOSYS M5526cdw, M5526cdn, M5521cdw, M5521cdn, P5026cdw, P5026cdn, P5021cdw, P5021cdn"},{"sortDate":{"year":2016,"month":9,"dayOfMonth":31,"hourOfDay":11,"minute":35,"second":2},"title":"Safety Data Sheet Developer Y - ECOSYS M5526cdw, M5526cdn, M5521cdw, M5521cdn, P5026cdw, P5026cdn, P5021cdw, P5021cdn (2R7DY-KDE-01-EN.pdf)","extension":"PDF","size":"92 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/securitydatasheet/2R7DY_KDE_01_EN_pdf.download.pdf","fileName":"2R7DY-KDE-01-EN.pdf","folderName":"Security Datasheet","dcId":"/content/download-center/si/documents/securitydatasheet/2R7DY_KDE_01_EN_pdf","dcPageTitle":"Safety Data Sheet Developer Y - ECOSYS M5526cdw, M5526cdn, M5521cdw, M5521cdn, P5026cdw, P5026cdn, P5021cdw, P5021cdn"},{"sortDate":{"year":2016,"month":9,"dayOfMonth":24,"hourOfDay":11,"minute":37,"second":26},"title":"Environmental Data Sheet - ECOSYS M5526cdn (EDS_ECOSYSM5526cdn_EN.pdf)","extension":"PDF","size":"39 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/environmentdatasheet/EDS_ECOSYSM5526cdn_EN_pdf.download.pdf","fileName":"EDS_ECOSYSM5526cdn_EN.pdf","folderName":"Environmental Datasheet","dcId":"/content/download-center/si/documents/environmentdatasheet/EDS_ECOSYSM5526cdn_EN_pdf","dcPageTitle":"Environmental Data Sheet - ECOSYS M5526cdn"},{"sortDate":{"year":2016,"month":9,"dayOfMonth":24,"hourOfDay":11,"minute":29,"second":47},"title":"UMWELTDATENBLATT ECOSYS M5526cdn\n (Umweltdatenblatt_ECOSYS M5526cdn.pdf)","extension":"PDF","size":"34 KB","osList":[],"languagesList":["de"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/environmentdatasheet/Umweltdatenblatt_ECOSYS_M5526cdn_pdf.download.pdf","fileName":"Umweltdatenblatt_ECOSYS M5526cdn.pdf","folderName":"Environmental Datasheet","dcId":"/content/download-center/si/documents/environmentdatasheet/Umweltdatenblatt_ECOSYS_M5526cdn_pdf","dcPageTitle":"UMWELTDATENBLATT ECOSYS M5526cdn\n"},{"sortDate":{"year":2016,"month":9,"dayOfMonth":24,"hourOfDay":11,"minute":20,"second":26},"title":"Linux rendering time phenomenon with PDF files and standard renderer (FAQ_Linux_speed.pdf)","extension":"PDF","size":"130 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/faq/FAQ_Linux_speed_pdf.download.pdf","fileName":"FAQ_Linux_speed.pdf","folderName":"FAQ","dcId":"/content/download-center/si/documents/faq/FAQ_Linux_speed_pdf","dcPageTitle":"Linux rendering time phenomenon with PDF files and standard renderer"},{"sortDate":{"year":2016,"month":9,"dayOfMonth":4,"hourOfDay":8,"minute":35,"second":9},"title":"OPERATION GUIDE - ECOSYS M5526cdn, M5526cdw, Rev.2 (OG_ECOSYS_M5526cdw_EN_Rev.2.pdf)","extension":"PDF","size":"14 MB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_ECOSYS_M5526cdw_EN_Rev_2_pdf.download.pdf","fileName":"OG_ECOSYS_M5526cdw_EN_Rev.2.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_ECOSYS_M5526cdw_EN_Rev_2_pdf","dcPageTitle":"OPERATION GUIDE - ECOSYS M5526cdn, M5526cdw, Rev.2"},{"sortDate":{"year":2016,"month":8,"dayOfMonth":2,"hourOfDay":8,"minute":52,"second":12},"title":"Mac OS X 10.5 - 10.11 (8.4918)","extension":"ZIP","size":"15 MB","osList":["mac"],"languagesList":["de","pt","en","it","fr","es"],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/si/drivers/all/MacOSX_8_4918_ECOSYS_M5521_5526_P5021_5026_zip.download.zip","fileName":"MacOSX_8.4918_ECOSYS_M5521_5526_P5021_5026.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/si/drivers/all/MacOSX_8_4918_ECOSYS_M5521_5526_P5021_5026_zip","dcPageTitle":"Mac OS X 10.5 - 10.11"},{"sortDate":{"year":2016,"month":8,"dayOfMonth":2,"hourOfDay":8,"minute":51,"second":55},"title":"Classic KPDL / PCL 5e driver (certified and signed by Microsoft) (8.1510 / 4.1)","extension":"ZIP","size":"943 KB","osList":["win10","winserver2008","winserver200864r2","win8","win7","winserver2012","winvista"],"languagesList":["de","pt","en","it","fr","es"],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/si/drivers/all/ClassicDRV_ECOSYS_M5521_5526_P5021_5026_zip.download.zip","fileName":"ClassicDRV_ECOSYS_M5521_5526_P5021_5026.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/si/drivers/all/ClassicDRV_ECOSYS_M5521_5526_P5021_5026_zip","dcPageTitle":"Classic KPDL / PCL 5e driver (certified and signed by Microsoft)"},{"sortDate":{"year":2016,"month":8,"dayOfMonth":2,"hourOfDay":8,"minute":49,"second":46},"title":"KX XPS driver (certified and signed by Microsoft)\n (1.6.1619)","extension":"ZIP","size":"25 MB","osList":["win10","winserver2008","winserver200864r2","win8","win7","winserver2012","winvista"],"languagesList":["de","no","fi","ru","pt","bg","lt","hr","fr","hu","sk","sl","ca","sr","sv","el","en","it","es","cs","pl","da","ro","nl","tr"],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/si/drivers/all/KXPSDrv_1_6_1619_ECOSYS_M5521_5526_P5021_5026_zip.download.zip","fileName":"KXPSDrv_1.6.1619_ECOSYS_M5521_5526_P5021_5026.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/si/drivers/all/KXPSDrv_1_6_1619_ECOSYS_M5521_5526_P5021_5026_zip","dcPageTitle":"KX XPS driver (certified and signed by Microsoft)\n"},{"sortDate":{"year":2016,"month":8,"dayOfMonth":2,"hourOfDay":8,"minute":48,"second":44},"title":"KX driver (certified and signed byMicrosoft)\n (6.3.1619)","extension":"ZIP","size":"44 MB","osList":["win10","winserver2008","winserver200864r2","win8","win7","winserver2012","winvista"],"languagesList":["de","no","fi","ru","pt","bg","lt","hr","fr","hu","sk","sl","ca","sr","sv","el","en","it","es","cs","pl","da","ro","nl","tr"],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/si/drivers/all/KXDrv_6_3_1619_ECOSYS_M5521_5526_P5021_5026_zip.download.zip","fileName":"KXDrv_6.3.1619_ECOSYS_M5521_5526_P5021_5026.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/si/drivers/all/KXDrv_6_3_1619_ECOSYS_M5521_5526_P5021_5026_zip","dcPageTitle":"KX driver (certified and signed byMicrosoft)\n"},{"sortDate":{"year":2016,"month":8,"dayOfMonth":2,"hourOfDay":8,"minute":48,"second":12},"title":"Linux driver (8.1602)","extension":"ZIP","size":"833 KB","osList":["linux"],"languagesList":["de","pt","en","it","fr","es"],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/si/drivers/all/Linux_8_1602_ECOSYS_M5521_5526_P5021_5026_zip.download.zip","fileName":"Linux_8.1602_ECOSYS_M5521_5526_P5021_5026.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/si/drivers/all/Linux_8_1602_ECOSYS_M5521_5526_P5021_5026_zip","dcPageTitle":"Linux driver"},{"sortDate":{"year":2016,"month":8,"dayOfMonth":1,"hourOfDay":15,"minute":13,"second":43},"title":"FAKS ÇALIŞTIRMA KILAVUZU - ECOSYS M5526cdn, M5526cdw (OG_Fax_ECOSYSM5526cdw_TR.pdf)","extension":"PDF","size":"4 MB","osList":[],"languagesList":["tr"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_Fax_ECOSYSM5526cdw_TR_pdf.download.pdf","fileName":"OG_Fax_ECOSYSM5526cdw_TR.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_Fax_ECOSYSM5526cdw_TR_pdf","dcPageTitle":"FAKS ÇALIŞTIRMA KILAVUZU - ECOSYS M5526cdn, M5526cdw"},{"sortDate":{"year":2016,"month":8,"dayOfMonth":1,"hourOfDay":15,"minute":12,"second":16},"title":"BRUKSANVISNING FÖR FAX - ECOSYS M5526cdn, M5526cdw (OG_Fax_ECOSYSM5526cdw_SV.pdf)","extension":"PDF","size":"4 MB","osList":[],"languagesList":["sv"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_Fax_ECOSYSM5526cdw_SV_pdf.download.pdf","fileName":"OG_Fax_ECOSYSM5526cdw_SV.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_Fax_ECOSYSM5526cdw_SV_pdf","dcPageTitle":"BRUKSANVISNING FÖR FAX - ECOSYS M5526cdn, M5526cdw"},{"sortDate":{"year":2016,"month":8,"dayOfMonth":1,"hourOfDay":15,"minute":10,"second":45},"title":"РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ФАКСА - ECOSYS M5526cdn, M5526cdw\r\n (OG_Fax_ECOSYSM5526cdw_RU.pdf)","extension":"PDF","size":"7 MB","osList":[],"languagesList":["ru"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_Fax_ECOSYSM5526cdw_RU_pdf.download.pdf","fileName":"OG_Fax_ECOSYSM5526cdw_RU.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_Fax_ECOSYSM5526cdw_RU_pdf","dcPageTitle":"РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ФАКСА - ECOSYS M5526cdn, M5526cdw\r\n "},{"sortDate":{"year":2016,"month":8,"dayOfMonth":1,"hourOfDay":15,"minute":9,"second":22},"title":"GHID DE OPERARE A FAXULUI - ECOSYS M5526cdn, M5526cdw (OG_Fax_ECOSYSM5526cdw_RO.pdf)","extension":"PDF","size":"4 MB","osList":[],"languagesList":["ro"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_Fax_ECOSYSM5526cdw_RO_pdf.download.pdf","fileName":"OG_Fax_ECOSYSM5526cdw_RO.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_Fax_ECOSYSM5526cdw_RO_pdf","dcPageTitle":"GHID DE OPERARE A FAXULUI - ECOSYS M5526cdn, M5526cdw"},{"sortDate":{"year":2016,"month":8,"dayOfMonth":1,"hourOfDay":15,"minute":8,"second":5},"title":"GUIA DE USO DE FAX - ECOSYS M5526cdn, M5526cdw (OG_Fax_ECOSYSM5526cdw_PT.pdf)","extension":"PDF","size":"4 MB","osList":[],"languagesList":["pt"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_Fax_ECOSYSM5526cdw_PT_pdf.download.pdf","fileName":"OG_Fax_ECOSYSM5526cdw_PT.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_Fax_ECOSYSM5526cdw_PT_pdf","dcPageTitle":"GUIA DE USO DE FAX - ECOSYS M5526cdn, M5526cdw"},{"sortDate":{"year":2016,"month":8,"dayOfMonth":1,"hourOfDay":15,"minute":6,"second":47},"title":"PODRĘCZNIK OBSŁUGI FAKSU - ECOSYS M5526cdn, M5526cdw (OG_Fax_ECOSYSM5526cdw_PL.pdf)","extension":"PDF","size":"4 MB","osList":[],"languagesList":["pl"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_Fax_ECOSYSM5526cdw_PL_pdf.download.pdf","fileName":"OG_Fax_ECOSYSM5526cdw_PL.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_Fax_ECOSYSM5526cdw_PL_pdf","dcPageTitle":"PODRĘCZNIK OBSŁUGI FAKSU - ECOSYS M5526cdn, M5526cdw"},{"sortDate":{"year":2016,"month":8,"dayOfMonth":1,"hourOfDay":15,"minute":5,"second":36},"title":"FAX HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - ECOSYS M5526cdn, M5526cdw (OG_Fax_ECOSYSM5526cdw_HU.pdf)","extension":"PDF","size":"4 MB","osList":[],"languagesList":["hu"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_Fax_ECOSYSM5526cdw_HU_pdf.download.pdf","fileName":"OG_Fax_ECOSYSM5526cdw_HU.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_Fax_ECOSYSM5526cdw_HU_pdf","dcPageTitle":"FAX HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - ECOSYS M5526cdn, M5526cdw"},{"sortDate":{"year":2016,"month":8,"dayOfMonth":1,"hourOfDay":15,"minute":3,"second":29},"title":"GUIDA ALLE FUNZIONI FAX - ECOSYS M5526cdn, M5526cdw (OG_Fax_ECOSYSM5526cdw_IT.pdf)","extension":"PDF","size":"6 MB","osList":[],"languagesList":["it"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_Fax_ECOSYSM5526cdw_IT_pdf.download.pdf","fileName":"OG_Fax_ECOSYSM5526cdw_IT.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_Fax_ECOSYSM5526cdw_IT_pdf","dcPageTitle":"GUIDA ALLE FUNZIONI FAX - ECOSYS M5526cdn, M5526cdw"},{"sortDate":{"year":2016,"month":8,"dayOfMonth":1,"hourOfDay":15,"minute":0,"second":31},"title":"OPERATØRHÅNDBOK FOR FAKS - ECOSYS M5526cdn, M5526cdw (OG_Fax_ECOSYSM5526cdw_NO.pdf)","extension":"PDF","size":"4 MB","osList":[],"languagesList":["no"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_Fax_ECOSYSM5526cdw_NO_pdf.download.pdf","fileName":"OG_Fax_ECOSYSM5526cdw_NO.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_Fax_ECOSYSM5526cdw_NO_pdf","dcPageTitle":"OPERATØRHÅNDBOK FOR FAKS - ECOSYS M5526cdn, M5526cdw"},{"sortDate":{"year":2016,"month":8,"dayOfMonth":1,"hourOfDay":13,"minute":52,"second":53},"title":"GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR DE FAX - ECOSYS M5526cdn, M5526cdw (OG_Fax_ECOSYSM5526cdw_NL.pdf)","extension":"PDF","size":"4 MB","osList":[],"languagesList":["nl"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_Fax_ECOSYSM5526cdw_NL_pdf.download.pdf","fileName":"OG_Fax_ECOSYSM5526cdw_NL.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_Fax_ECOSYSM5526cdw_NL_pdf","dcPageTitle":"GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR DE FAX - ECOSYS M5526cdn, M5526cdw"},{"sortDate":{"year":2016,"month":8,"dayOfMonth":1,"hourOfDay":13,"minute":20,"second":15},"title":"ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΦΑΞ - ECOSYS M5526cdn, M5526cdw (OG_Fax_ECOSYSM5526cdw_EL.pdf)","extension":"PDF","size":"4 MB","osList":[],"languagesList":["el"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_Fax_ECOSYSM5526cdw_EL_pdf.download.pdf","fileName":"OG_Fax_ECOSYSM5526cdw_EL.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_Fax_ECOSYSM5526cdw_EL_pdf","dcPageTitle":"ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΦΑΞ - ECOSYS M5526cdn, M5526cdw"},{"sortDate":{"year":2016,"month":8,"dayOfMonth":1,"hourOfDay":13,"minute":18,"second":52},"title":"FAX OPERATION GUIDE - ECOSYS M5526cdn, M5526cdw (OG_Fax_ECOSYSM5526cdw_EN.pdf)","extension":"PDF","size":"4 MB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_Fax_ECOSYSM5526cdw_EN_pdf.download.pdf","fileName":"OG_Fax_ECOSYSM5526cdw_EN.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_Fax_ECOSYSM5526cdw_EN_pdf","dcPageTitle":"FAX OPERATION GUIDE - ECOSYS M5526cdn, M5526cdw"},{"sortDate":{"year":2016,"month":8,"dayOfMonth":1,"hourOfDay":13,"minute":17,"second":42},"title":"FAKSIN KÄYTTÖOPAS - ECOSYS M5526cdn, M5526cdw (OG_Fax_ECOSYSM5526cdw_FI.pdf)","extension":"PDF","size":"4 MB","osList":[],"languagesList":["fi"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_Fax_ECOSYSM5526cdw_FI_pdf.download.pdf","fileName":"OG_Fax_ECOSYSM5526cdw_FI.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_Fax_ECOSYSM5526cdw_FI_pdf","dcPageTitle":"FAKSIN KÄYTTÖOPAS - ECOSYS M5526cdn, M5526cdw"},{"sortDate":{"year":2016,"month":8,"dayOfMonth":1,"hourOfDay":13,"minute":16,"second":23},"title":"GUÍA DE USO DE FAX - ECOSYS M5526cdn, M5526cdw (OG_Fax_ECOSYSM5526cdw_ES.pdf)","extension":"PDF","size":"6 MB","osList":[],"languagesList":["es"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_Fax_ECOSYSM5526cdw_ES_pdf.download.pdf","fileName":"OG_Fax_ECOSYSM5526cdw_ES.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_Fax_ECOSYSM5526cdw_ES_pdf","dcPageTitle":"GUÍA DE USO DE FAX - ECOSYS M5526cdn, M5526cdw"},{"sortDate":{"year":2016,"month":8,"dayOfMonth":1,"hourOfDay":13,"minute":15,"second":5},"title":"MANUEL D‘UTILISATION DU FAX - ECOSYS M5526cdn, M5526cdw (OG_Fax_ECOSYSM5526cdw_FR.pdf)","extension":"PDF","size":"6 MB","osList":[],"languagesList":["fr"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_Fax_ECOSYSM5526cdw_FR_pdf.download.pdf","fileName":"OG_Fax_ECOSYSM5526cdw_FR.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_Fax_ECOSYSM5526cdw_FR_pdf","dcPageTitle":"MANUEL D‘UTILISATION DU FAX - ECOSYS M5526cdn, M5526cdw"},{"sortDate":{"year":2016,"month":8,"dayOfMonth":1,"hourOfDay":12,"minute":52,"second":12},"title":" دليل التشغيل الفاكس ECOSYS M5526cdn, M5526cdw (OG_Fax_ECOSYSM5526cdw_AR.pdf)","extension":"PDF","size":"2 MB","osList":[],"languagesList":["ar"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_Fax_ECOSYSM5526cdw_AR_pdf.download.pdf","fileName":"OG_Fax_ECOSYSM5526cdw_AR.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_Fax_ECOSYSM5526cdw_AR_pdf","dcPageTitle":" دليل التشغيل الفاكس ECOSYS M5526cdn, M5526cdw"},{"sortDate":{"year":2016,"month":8,"dayOfMonth":1,"hourOfDay":12,"minute":50,"second":56},"title":"MANUAL D’INSTRUCCIONS DE FAX ECOSYS M5526cdn, M5526cdw (OG_Fax_ECOSYSM5526cdw_CA.pdf)","extension":"PDF","size":"4 MB","osList":[],"languagesList":["ca"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_Fax_ECOSYSM5526cdw_CA_pdf.download.pdf","fileName":"OG_Fax_ECOSYSM5526cdw_CA.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_Fax_ECOSYSM5526cdw_CA_pdf","dcPageTitle":"MANUAL D’INSTRUCCIONS DE FAX ECOSYS M5526cdn, M5526cdw"},{"sortDate":{"year":2016,"month":8,"dayOfMonth":1,"hourOfDay":12,"minute":49,"second":32},"title":"BETJENINGSVEJLEDNING VERDØRENDE FAX ECOSYS M5526cdn, M5526cdw (OG_Fax_ECOSYSM5526cdw_DA.pdf)","extension":"PDF","size":"4 MB","osList":[],"languagesList":["da"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_Fax_ECOSYSM5526cdw_DA_pdf.download.pdf","fileName":"OG_Fax_ECOSYSM5526cdw_DA.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_Fax_ECOSYSM5526cdw_DA_pdf","dcPageTitle":"BETJENINGSVEJLEDNING VERDØRENDE FAX ECOSYS M5526cdn, M5526cdw"},{"sortDate":{"year":2016,"month":8,"dayOfMonth":1,"hourOfDay":12,"minute":48,"second":21},"title":"NÁVOD K OBSLUZE FAXU - ECOSYS M5526cdn, M5526cdw (OG_Fax_ECOSYSM5526cdw_CS.pdf)","extension":"PDF","size":"4 MB","osList":[],"languagesList":["cs"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_Fax_ECOSYSM5526cdw_CS_pdf.download.pdf","fileName":"OG_Fax_ECOSYSM5526cdw_CS.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_Fax_ECOSYSM5526cdw_CS_pdf","dcPageTitle":"NÁVOD K OBSLUZE FAXU - ECOSYS M5526cdn, M5526cdw"},{"sortDate":{"year":2016,"month":8,"dayOfMonth":1,"hourOfDay":12,"minute":46,"second":54},"title":"FAX BEDIENUNGSANLEITUNG - ECOSYS M5526cdn, M5526cdw (OG_Fax_ECOSYSM5526cdw_DE.pdf)","extension":"PDF","size":"6 MB","osList":[],"languagesList":["de"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_Fax_ECOSYSM5526cdw_DE_pdf.download.pdf","fileName":"OG_Fax_ECOSYSM5526cdw_DE.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_Fax_ECOSYSM5526cdw_DE_pdf","dcPageTitle":"FAX BEDIENUNGSANLEITUNG - ECOSYS M5526cdn, M5526cdw"},{"sortDate":{"year":2016,"month":8,"dayOfMonth":1,"hourOfDay":12,"minute":5,"second":21},"title":" מדריך הפעלה ECOSYS M5526cdn, M5526cdw (OG_ECOSYSM5526cdw_HE.pdf)","extension":"PDF","size":"21 MB","osList":[],"languagesList":["he"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_ECOSYSM5526cdw_HE_pdf.download.pdf","fileName":"OG_ECOSYSM5526cdw_HE.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/OG_ECOSYSM5526cdw_HE_pdf","dcPageTitle":" מדריך הפעלה ECOSYS M5526cdn, M5526cdw"},{"sortDate":{"year":2016,"month":7,"dayOfMonth":31,"hourOfDay":7,"minute":27,"second":56},"title":"KX Printer Driver- Version 6.3 English - Ecosys M5526cdw series, ECOSYS P5026cdw series (ECOSYSM5526cdw_CL_KX_Printer_Driver_EN_6.3.pdf)","extension":"PDF","size":"1 MB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/ECOSYSM5526cdw_CL_KX_Printer_Driver_EN_6_3_pdf.download.pdf","fileName":"ECOSYSM5526cdw_CL_KX_Printer_Driver_EN_6.3.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/ECOSYSM5526cdw_CL_KX_Printer_Driver_EN_6_3_pdf","dcPageTitle":"KX Printer Driver- Version 6.3 English - Ecosys M5526cdw series, ECOSYS P5026cdw series"},{"sortDate":{"year":2016,"month":7,"dayOfMonth":10,"hourOfDay":9,"minute":43,"second":41},"title":"Operation Guide - Card Authentication Kit (B) (CardAuth_B_ECOSYSM5526cdw_EN.pdf)","extension":"PDF","size":"139 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/CardAuth_B_ECOSYSM5526cdw_EN_pdf.download.pdf","fileName":"CardAuth_B_ECOSYSM5526cdw_EN.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/CardAuth_B_ECOSYSM5526cdw_EN_pdf","dcPageTitle":"Operation Guide - Card Authentication Kit (B)"},{"sortDate":{"year":2016,"month":7,"dayOfMonth":9,"hourOfDay":12,"minute":4,"second":2},"title":"Safety Guide - ECOSYS M5521cdn, M5521cdw, M5526cdn, M5526cdw (Multi Language) (SG_ECOSYS-M5521cdn-M5521cdw-M5526cdn-M5526cdw_ML.pdf)","extension":"PDF","size":"228 KB","osList":[],"languagesList":["de","ru","pt","ja","en","it","fr","es"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/si/documents/usermanual/SG_ECOSYS_M5521cdn_M5521cdw_M5526cdn_M5526cdw_ML_pdf.download.pdf","fileName":"SG_ECOSYS-M5521cdn-M5521cdw-M5526cdn-M5526cdw_ML.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/si/documents/usermanual/SG_ECOSYS_M5521cdn_M5521cdw_M5526cdn_M5526cdw_ML_pdf","dcPageTitle":"Safety Guide - ECOSYS M5521cdn, M5521cdw, M5526cdn, M5526cdw (Multi Language)"}]

  Dodatne možnosti podpore

  Preverite, na kakšne načine vam lahko ponudimo podporo za vaš izdelek Kyocera.

  • Center za prenos

   Center za prenos

   Za iskanje odgovorov in tehničnih informacij o vašem izdelku Kyocera uporabite našo platformo baze znanja.

  • Podaljšanje garancije

   Zaščitite svojo investicijo s podaljšanjem garancije.

  Potrebujete dodatno podporo za vaš izdelek?

  Stopite v stik z nami in pomagali vam bomo odpraviti vsakršen izziv.

  Piškotki in vaša zasebnost

  Nujne piškotke uporabljamo za lažje in učinkovite interakcije z našo spletno stranjo, statistične piškotke, da lažje razumemo, kako se naša spletna stran uporablja in tržne piškotke, da prilagodimo oglaševanje vašim željam. Nastavitve piškotkov lahko izberete s spodnjim gumbom 'Nastavitve' ali pa izberete 'Strinjam se', da nadaljujete z vsemi piškotki.

  Nastavitve za piškotke

  S piškotki zagotovljamo, da naša spletna stran deluje pravilno, občasno tudi, da na vašo zahtevo ponudimo dodatno storitev (kot je upravljanje vaših nastavitev piškotkov). Ti piškotki so vedno aktivni, razen če nastavite brskalnik, da jih blokira, kar lahko prepreči, da bi nekateri deli spletnega mesta delovali po pričakovanjih.

  Ti piškotki nam omogočajo, da merimo in izboljšujemo delovanje naše spletne strani.

  Ti piškotki so nameščeni samo v primeru, če z namestitvijo soglašate. Piškotke za trženje uporabljamo za spremljanje, kako klikate in obiskujete našo spletno stran, da bi vam prikazali vsebino glede na vaše interese in vam prikazovali prilagojene oglase. Trenutno teh piškotkov ne sprejemate. Prosimo, potrdite to polje, če jih želite sprejeti.